تاریخ روز هفته کوکب روز موقعیت قمر
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ جمعه زهره جدی
اوقات شرعی به وقت شهر تهران استان تهران
اذان صبح : ۰۴:۱۶ طلوع آفتاب : ۰۵:۵۶
اذان ظهر : ۱۳:۰۱ غروب آفتاب : ۲۰:۰۶
اذان مغرب : ۲۰:۲۷ نیمه شب شرعی : ۰۰:۱۱
ردیف روز هفته از ساعت تا ساعت ساعت فلکی سعد / نحس
1 جمعه ۱۴۰۱-۰۲-۳۰ ۰۰:۳۱:۰۰ ۱۴۰۱-۰۲-۳۰ ۰۱:۳۱:۰۰ قمر تابع (براساس موقعیت)
2 جمعه ۱۴۰۱-۰۲-۳۰ ۰۱:۳۱:۰۰ ۱۴۰۱-۰۲-۳۰ ۰۲:۳۱:۰۰ زحل نحس اکبر
3 جمعه ۱۴۰۱-۰۲-۳۰ ۰۲:۳۱:۰۰ ۱۴۰۱-۰۲-۳۰ ۰۳:۳۱:۰۰ مشتری سعد اکبر
4 جمعه ۱۴۰۱-۰۲-۳۰ ۰۳:۳۱:۰۰ ۱۴۰۱-۰۲-۳۰ ۰۴:۳۱:۰۰ مریخ نحس اصغر
5 جمعه ۱۴۰۱-۰۲-۳۰ ۰۴:۳۱:۰۰ ۱۴۰۱-۰۲-۳۰ ۰۵:۳۱:۰۰ شمس سعد
6 جمعه ۱۴۰۱-۰۲-۳۰ ۰۵:۳۱:۰۰ ۱۴۰۱-۰۲-۳۰ ۰۶:۳۱:۰۰ زهره سعد اصغر
7 جمعه ۱۴۰۱-۰۲-۳۰ ۰۶:۳۱:۰۰ ۱۴۰۱-۰۲-۳۰ ۰۷:۳۱:۰۰ عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)
8 جمعه ۱۴۰۱-۰۲-۳۰ ۰۷:۳۱:۰۰ ۱۴۰۱-۰۲-۳۰ ۰۸:۳۱:۰۰ قمر تابع (براساس موقعیت)
9 جمعه ۱۴۰۱-۰۲-۳۰ ۰۸:۳۱:۰۰ ۱۴۰۱-۰۲-۳۰ ۰۹:۳۱:۰۰ زحل نحس اکبر
10 جمعه ۱۴۰۱-۰۲-۳۰ ۰۹:۳۱:۰۰ ۱۴۰۱-۰۲-۳۰ ۱۰:۳۱:۰۰ مشتری سعد اکبر
11 جمعه ۱۴۰۱-۰۲-۳۰ ۱۰:۳۱:۰۰ ۱۴۰۱-۰۲-۳۰ ۱۱:۳۱:۰۰ مریخ نحس اصغر
12 جمعه ۱۴۰۱-۰۲-۳۰ ۱۱:۳۱:۰۰ ۱۴۰۱-۰۲-۳۰ ۱۲:۳۱:۰۰ شمس سعد
13 جمعه ۱۴۰۱-۰۲-۳۰ ۱۲:۳۱:۰۰ ۱۴۰۱-۰۲-۳۰ ۱۳:۳۱:۰۰ زهره سعد اصغر
14 جمعه ۱۴۰۱-۰۲-۳۰ ۱۳:۳۱:۰۰ ۱۴۰۱-۰۲-۳۰ ۱۴:۳۱:۰۰ عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)
15 جمعه ۱۴۰۱-۰۲-۳۰ ۱۴:۳۱:۰۰ ۱۴۰۱-۰۲-۳۰ ۱۵:۳۱:۰۰ قمر تابع (براساس موقعیت)
16 جمعه ۱۴۰۱-۰۲-۳۰ ۱۵:۳۱:۰۰ ۱۴۰۱-۰۲-۳۰ ۱۶:۳۱:۰۰ زحل نحس اکبر
17 جمعه ۱۴۰۱-۰۲-۳۰ ۱۶:۳۱:۰۰ ۱۴۰۱-۰۲-۳۰ ۱۷:۳۱:۰۰ مشتری سعد اکبر
18 جمعه ۱۴۰۱-۰۲-۳۰ ۱۷:۳۱:۰۰ ۱۴۰۱-۰۲-۳۰ ۱۸:۳۱:۰۰ مریخ نحس اصغر
19 جمعه ۱۴۰۱-۰۲-۳۰ ۱۸:۳۱:۰۰ ۱۴۰۱-۰۲-۳۰ ۱۹:۳۱:۰۰ شمس سعد
20 جمعه ۱۴۰۱-۰۲-۳۰ ۱۹:۳۱:۰۰ ۱۴۰۱-۰۲-۳۰ ۲۰:۳۱:۰۰ زهره سعد اصغر
21 جمعه ۱۴۰۱-۰۲-۳۰ ۲۰:۳۱:۰۰ ۱۴۰۱-۰۲-۳۰ ۲۱:۳۱:۰۰ عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)
22 جمعه ۱۴۰۱-۰۲-۳۰ ۲۱:۳۱:۰۰ ۱۴۰۱-۰۲-۳۰ ۲۲:۳۱:۰۰ قمر تابع (براساس موقعیت)
23 جمعه ۱۴۰۱-۰۲-۳۰ ۲۲:۳۱:۰۰ ۱۴۰۱-۰۲-۳۰ ۲۳:۳۱:۰۰ زحل نحس اکبر
24 جمعه ۱۴۰۱-۰۲-۳۰ ۲۳:۳۱:۰۰ ۱۴۰۱-۰۲-۳۱ ۰۰:۳۱:۰۰ مشتری سعد اکبر
ردیف روز هفته روز / شب از ساعت تا ساعت ساعت فلکی سعد / نحس
1 جمعه ۱۴۰۱-۰۲-۳۰ ۰۵:۵۶:۰۰ ۱۴۰۱-۰۲-۳۰ ۰۷:۰۶:۴۹ زهره سعد اصغر
2 جمعه ۱۴۰۱-۰۲-۳۰ ۰۷:۰۶:۴۹ ۱۴۰۱-۰۲-۳۰ ۰۸:۱۷:۳۸ عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)
3 جمعه ۱۴۰۱-۰۲-۳۰ ۰۸:۱۷:۳۸ ۱۴۰۱-۰۲-۳۰ ۰۹:۲۸:۲۷ قمر تابع (براساس موقعیت)
4 جمعه ۱۴۰۱-۰۲-۳۰ ۰۹:۲۸:۲۷ ۱۴۰۱-۰۲-۳۰ ۱۰:۳۹:۱۶ زحل نحس اکبر
5 جمعه ۱۴۰۱-۰۲-۳۰ ۱۰:۳۹:۱۶ ۱۴۰۱-۰۲-۳۰ ۱۱:۵۰:۰۵ مشتری سعد اکبر
6 جمعه ۱۴۰۱-۰۲-۳۰ ۱۱:۵۰:۰۵ ۱۴۰۱-۰۲-۳۰ ۱۳:۰۰:۵۴ مریخ نحس اصغر
7 جمعه ۱۴۰۱-۰۲-۳۰ ۱۳:۰۰:۵۴ ۱۴۰۱-۰۲-۳۰ ۱۴:۱۱:۴۳ شمس سعد
8 جمعه ۱۴۰۱-۰۲-۳۰ ۱۴:۱۱:۴۳ ۱۴۰۱-۰۲-۳۰ ۱۵:۲۲:۳۲ زهره سعد اصغر
9 جمعه ۱۴۰۱-۰۲-۳۰ ۱۵:۲۲:۳۲ ۱۴۰۱-۰۲-۳۰ ۱۶:۳۳:۲۱ عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)
10 جمعه ۱۴۰۱-۰۲-۳۰ ۱۶:۳۳:۲۱ ۱۴۰۱-۰۲-۳۰ ۱۷:۴۴:۱۰ قمر تابع (براساس موقعیت)
11 جمعه ۱۴۰۱-۰۲-۳۰ ۱۷:۴۴:۱۰ ۱۴۰۱-۰۲-۳۰ ۱۸:۵۴:۵۹ زحل نحس اکبر
12 جمعه ۱۴۰۱-۰۲-۳۰ ۱۸:۵۴:۵۹ ۱۴۰۱-۰۲-۳۰ ۲۰:۰۵:۴۸ مشتری سعد اکبر
13 جمعه ۱۴۰۱-۰۲-۳۰ ۲۰:۰۵:۴۸ ۱۴۰۱-۰۲-۳۰ ۲۱:۱۶:۳۷ مریخ نحس اصغر
14 جمعه ۱۴۰۱-۰۲-۳۰ ۲۱:۱۶:۳۷ ۱۴۰۱-۰۲-۳۰ ۲۲:۰۶:۲۶ شمس سعد
15 جمعه ۱۴۰۱-۰۲-۳۰ ۲۲:۰۶:۲۶ ۱۴۰۱-۰۲-۳۰ ۲۲:۵۶:۱۵ زهره سعد اصغر
16 جمعه ۱۴۰۱-۰۲-۳۰ ۲۲:۵۶:۱۵ ۱۴۰۱-۰۲-۳۰ ۲۳:۴۶:۰۴ عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)
17 جمعه ۱۴۰۱-۰۲-۳۰ ۲۳:۴۶:۰۴ ۱۴۰۱-۰۲-۳۱ ۰۰:۳۵:۵۳ قمر تابع (براساس موقعیت)
18 شنبه ۱۴۰۱-۰۲-۳۱ ۰۰:۳۵:۵۳ ۱۴۰۱-۰۲-۳۱ ۰۱:۲۵:۴۲ زحل نحس اکبر
19 شنبه ۱۴۰۱-۰۲-۳۱ ۰۱:۲۵:۴۲ ۱۴۰۱-۰۲-۳۱ ۰۲:۱۵:۳۱ مشتری سعد اکبر
20 شنبه ۱۴۰۱-۰۲-۳۱ ۰۲:۱۵:۳۱ ۱۴۰۱-۰۲-۳۱ ۰۳:۰۵:۲۰ مریخ نحس اصغر
21 شنبه ۱۴۰۱-۰۲-۳۱ ۰۳:۰۵:۲۰ ۱۴۰۱-۰۲-۳۱ ۰۳:۵۵:۰۹ شمس سعد
22 شنبه ۱۴۰۱-۰۲-۳۱ ۰۳:۵۵:۰۹ ۱۴۰۱-۰۲-۳۱ ۰۴:۴۴:۵۸ زهره سعد اصغر
23 شنبه ۱۴۰۱-۰۲-۳۱ ۰۴:۴۴:۵۸ ۱۴۰۱-۰۲-۳۱ ۰۵:۳۴:۴۷ عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)
24 شنبه ۱۴۰۱-۰۲-۳۱ ۰۵:۳۴:۴۷ ۱۴۰۱-۰۲-۳۱ ۰۶:۲۴:۳۶ قمر تابع (براساس موقعیت)
کلیه محاسبات براساس آموزه های کتاب مجربات قاطع و مجربات باقر نوشته استاد عزیز، جناب آقای محمدباقر ساعدی انجام شده است و تحت نظارت و تایید ایشان می باشد.