تاریخ روز هفته کوکب روز موقعیت قمر
۸ بهمن ۱۴۰۰ جمعه زهره قوس
اوقات شرعی به وقت شهر تهران استان تهران
اذان صبح : ۰۵:۴۱ طلوع آفتاب : ۰۷:۰۸
اذان ظهر : ۱۲:۱۷ غروب آفتاب : ۱۷:۲۷
اذان مغرب : ۱۷:۴۷ نیمه شب شرعی : ۲۳:۳۴
ردیف روز هفته از ساعت تا ساعت ساعت فلکی سعد / نحس
1 پنج شنبه ۱۴۰۰-۱۱-۰۷ ۲۳:۴۷:۰۰ ۱۴۰۰-۱۱-۰۸ ۰۰:۴۷:۰۰ قمر تابع (براساس موقعیت)
2 جمعه ۱۴۰۰-۱۱-۰۸ ۰۰:۴۷:۰۰ ۱۴۰۰-۱۱-۰۸ ۰۱:۴۷:۰۰ زحل نحس اکبر
3 جمعه ۱۴۰۰-۱۱-۰۸ ۰۱:۴۷:۰۰ ۱۴۰۰-۱۱-۰۸ ۰۲:۴۷:۰۰ مشتری سعد اکبر
4 جمعه ۱۴۰۰-۱۱-۰۸ ۰۲:۴۷:۰۰ ۱۴۰۰-۱۱-۰۸ ۰۳:۴۷:۰۰ مریخ نحس اصغر
5 جمعه ۱۴۰۰-۱۱-۰۸ ۰۳:۴۷:۰۰ ۱۴۰۰-۱۱-۰۸ ۰۴:۴۷:۰۰ شمس سعد
6 جمعه ۱۴۰۰-۱۱-۰۸ ۰۴:۴۷:۰۰ ۱۴۰۰-۱۱-۰۸ ۰۵:۴۷:۰۰ زهره سعد اصغر
7 جمعه ۱۴۰۰-۱۱-۰۸ ۰۵:۴۷:۰۰ ۱۴۰۰-۱۱-۰۸ ۰۶:۴۷:۰۰ عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)
8 جمعه ۱۴۰۰-۱۱-۰۸ ۰۶:۴۷:۰۰ ۱۴۰۰-۱۱-۰۸ ۰۷:۴۷:۰۰ قمر تابع (براساس موقعیت)
9 جمعه ۱۴۰۰-۱۱-۰۸ ۰۷:۴۷:۰۰ ۱۴۰۰-۱۱-۰۸ ۰۸:۴۷:۰۰ زحل نحس اکبر
10 جمعه ۱۴۰۰-۱۱-۰۸ ۰۸:۴۷:۰۰ ۱۴۰۰-۱۱-۰۸ ۰۹:۴۷:۰۰ مشتری سعد اکبر
11 جمعه ۱۴۰۰-۱۱-۰۸ ۰۹:۴۷:۰۰ ۱۴۰۰-۱۱-۰۸ ۱۰:۴۷:۰۰ مریخ نحس اصغر
12 جمعه ۱۴۰۰-۱۱-۰۸ ۱۰:۴۷:۰۰ ۱۴۰۰-۱۱-۰۸ ۱۱:۴۷:۰۰ شمس سعد
13 جمعه ۱۴۰۰-۱۱-۰۸ ۱۱:۴۷:۰۰ ۱۴۰۰-۱۱-۰۸ ۱۲:۴۷:۰۰ زهره سعد اصغر
14 جمعه ۱۴۰۰-۱۱-۰۸ ۱۲:۴۷:۰۰ ۱۴۰۰-۱۱-۰۸ ۱۳:۴۷:۰۰ عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)
15 جمعه ۱۴۰۰-۱۱-۰۸ ۱۳:۴۷:۰۰ ۱۴۰۰-۱۱-۰۸ ۱۴:۴۷:۰۰ قمر تابع (براساس موقعیت)
16 جمعه ۱۴۰۰-۱۱-۰۸ ۱۴:۴۷:۰۰ ۱۴۰۰-۱۱-۰۸ ۱۵:۴۷:۰۰ زحل نحس اکبر
17 جمعه ۱۴۰۰-۱۱-۰۸ ۱۵:۴۷:۰۰ ۱۴۰۰-۱۱-۰۸ ۱۶:۴۷:۰۰ مشتری سعد اکبر
18 جمعه ۱۴۰۰-۱۱-۰۸ ۱۶:۴۷:۰۰ ۱۴۰۰-۱۱-۰۸ ۱۷:۴۷:۰۰ مریخ نحس اصغر
19 جمعه ۱۴۰۰-۱۱-۰۸ ۱۷:۴۷:۰۰ ۱۴۰۰-۱۱-۰۸ ۱۸:۴۷:۰۰ شمس سعد
20 جمعه ۱۴۰۰-۱۱-۰۸ ۱۸:۴۷:۰۰ ۱۴۰۰-۱۱-۰۸ ۱۹:۴۷:۰۰ زهره سعد اصغر
21 جمعه ۱۴۰۰-۱۱-۰۸ ۱۹:۴۷:۰۰ ۱۴۰۰-۱۱-۰۸ ۲۰:۴۷:۰۰ عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)
22 جمعه ۱۴۰۰-۱۱-۰۸ ۲۰:۴۷:۰۰ ۱۴۰۰-۱۱-۰۸ ۲۱:۴۷:۰۰ قمر تابع (براساس موقعیت)
23 جمعه ۱۴۰۰-۱۱-۰۸ ۲۱:۴۷:۰۰ ۱۴۰۰-۱۱-۰۸ ۲۲:۴۷:۰۰ زحل نحس اکبر
24 جمعه ۱۴۰۰-۱۱-۰۸ ۲۲:۴۷:۰۰ ۱۴۰۰-۱۱-۰۸ ۲۳:۴۷:۰۰ مشتری سعد اکبر
ردیف روز هفته روز / شب از ساعت تا ساعت ساعت فلکی سعد / نحس
1 جمعه ۱۴۰۰-۱۱-۰۸ ۰۷:۰۸:۰۰ ۱۴۰۰-۱۱-۰۸ ۰۷:۵۹:۳۴ زهره سعد اصغر
2 جمعه ۱۴۰۰-۱۱-۰۸ ۰۷:۵۹:۳۴ ۱۴۰۰-۱۱-۰۸ ۰۸:۵۱:۰۸ عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)
3 جمعه ۱۴۰۰-۱۱-۰۸ ۰۸:۵۱:۰۸ ۱۴۰۰-۱۱-۰۸ ۰۹:۴۲:۴۲ قمر تابع (براساس موقعیت)
4 جمعه ۱۴۰۰-۱۱-۰۸ ۰۹:۴۲:۴۲ ۱۴۰۰-۱۱-۰۸ ۱۰:۳۴:۱۶ زحل نحس اکبر
5 جمعه ۱۴۰۰-۱۱-۰۸ ۱۰:۳۴:۱۶ ۱۴۰۰-۱۱-۰۸ ۱۱:۲۵:۵۰ مشتری سعد اکبر
6 جمعه ۱۴۰۰-۱۱-۰۸ ۱۱:۲۵:۵۰ ۱۴۰۰-۱۱-۰۸ ۱۲:۱۷:۲۴ مریخ نحس اصغر
7 جمعه ۱۴۰۰-۱۱-۰۸ ۱۲:۱۷:۲۴ ۱۴۰۰-۱۱-۰۸ ۱۳:۰۸:۵۸ شمس سعد
8 جمعه ۱۴۰۰-۱۱-۰۸ ۱۳:۰۸:۵۸ ۱۴۰۰-۱۱-۰۸ ۱۴:۰۰:۳۲ زهره سعد اصغر
9 جمعه ۱۴۰۰-۱۱-۰۸ ۱۴:۰۰:۳۲ ۱۴۰۰-۱۱-۰۸ ۱۴:۵۲:۰۶ عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)
10 جمعه ۱۴۰۰-۱۱-۰۸ ۱۴:۵۲:۰۶ ۱۴۰۰-۱۱-۰۸ ۱۵:۴۳:۴۰ قمر تابع (براساس موقعیت)
11 جمعه ۱۴۰۰-۱۱-۰۸ ۱۵:۴۳:۴۰ ۱۴۰۰-۱۱-۰۸ ۱۶:۳۵:۱۴ زحل نحس اکبر
12 جمعه ۱۴۰۰-۱۱-۰۸ ۱۶:۳۵:۱۴ ۱۴۰۰-۱۱-۰۸ ۱۷:۲۶:۴۸ مشتری سعد اکبر
13 جمعه ۱۴۰۰-۱۱-۰۸ ۱۷:۲۶:۴۸ ۱۴۰۰-۱۱-۰۸ ۱۸:۱۸:۲۲ مریخ نحس اصغر
14 جمعه ۱۴۰۰-۱۱-۰۸ ۱۸:۱۸:۲۲ ۱۴۰۰-۱۱-۰۸ ۱۹:۲۶:۴۱ شمس سعد
15 جمعه ۱۴۰۰-۱۱-۰۸ ۱۹:۲۶:۴۱ ۱۴۰۰-۱۱-۰۸ ۲۰:۳۵:۰۰ زهره سعد اصغر
16 جمعه ۱۴۰۰-۱۱-۰۸ ۲۰:۳۵:۰۰ ۱۴۰۰-۱۱-۰۸ ۲۱:۴۳:۱۹ عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)
17 جمعه ۱۴۰۰-۱۱-۰۸ ۲۱:۴۳:۱۹ ۱۴۰۰-۱۱-۰۸ ۲۲:۵۱:۳۸ قمر تابع (براساس موقعیت)
18 جمعه ۱۴۰۰-۱۱-۰۸ ۲۲:۵۱:۳۸ ۱۴۰۰-۱۱-۰۸ ۲۳:۵۹:۵۷ زحل نحس اکبر
19 جمعه ۱۴۰۰-۱۱-۰۸ ۲۳:۵۹:۵۷ ۱۴۰۰-۱۱-۰۹ ۰۱:۰۸:۱۶ مشتری سعد اکبر
20 شنبه ۱۴۰۰-۱۱-۰۹ ۰۱:۰۸:۱۶ ۱۴۰۰-۱۱-۰۹ ۰۲:۱۶:۳۵ مریخ نحس اصغر
21 شنبه ۱۴۰۰-۱۱-۰۹ ۰۲:۱۶:۳۵ ۱۴۰۰-۱۱-۰۹ ۰۳:۲۴:۵۴ شمس سعد
22 شنبه ۱۴۰۰-۱۱-۰۹ ۰۳:۲۴:۵۴ ۱۴۰۰-۱۱-۰۹ ۰۴:۳۳:۱۳ زهره سعد اصغر
23 شنبه ۱۴۰۰-۱۱-۰۹ ۰۴:۳۳:۱۳ ۱۴۰۰-۱۱-۰۹ ۰۵:۴۱:۳۲ عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)
24 شنبه ۱۴۰۰-۱۱-۰۹ ۰۵:۴۱:۳۲ ۱۴۰۰-۱۱-۰۹ ۰۶:۴۹:۵۱ قمر تابع (براساس موقعیت)
کلیه محاسبات براساس آموزه های کتاب مجربات قاطع و مجربات باقر نوشته استاد عزیز، جناب آقای محمدباقر ساعدی انجام شده است و تحت نظارت و تایید ایشان می باشد.