تاریخ روز هفته کوکب روز موقعیت قمر
۱۱ فروردین ۱۴۰۲ جمعه زهره اسد
اوقات شرعی به وقت شهر تهران استان تهران
اذان صبح : ۰۴:۲۸ طلوع آفتاب : ۰۵:۵۳
اذان ظهر : ۱۲:۰۹ غروب آفتاب : ۱۸:۲۵
اذان مغرب : ۱۸:۴۳ نیمه شب شرعی : ۲۳:۲۶
ردیف روز هفته از ساعت تا ساعت ساعت فلکی سعد / نحس
1 پنج شنبه ۱۴۰۲-۰۱-۱۰ ۲۳:۳۹:۰۰ ۱۴۰۲-۰۱-۱۱ ۰۰:۳۹:۰۰ قمر تابع (براساس موقعیت)
2 جمعه ۱۴۰۲-۰۱-۱۱ ۰۰:۳۹:۰۰ ۱۴۰۲-۰۱-۱۱ ۰۱:۳۹:۰۰ زحل نحس اکبر
3 جمعه ۱۴۰۲-۰۱-۱۱ ۰۱:۳۹:۰۰ ۱۴۰۲-۰۱-۱۱ ۰۲:۳۹:۰۰ مشتری سعد اکبر
4 جمعه ۱۴۰۲-۰۱-۱۱ ۰۲:۳۹:۰۰ ۱۴۰۲-۰۱-۱۱ ۰۳:۳۹:۰۰ مریخ نحس اصغر
5 جمعه ۱۴۰۲-۰۱-۱۱ ۰۳:۳۹:۰۰ ۱۴۰۲-۰۱-۱۱ ۰۴:۳۹:۰۰ شمس سعد
6 جمعه ۱۴۰۲-۰۱-۱۱ ۰۴:۳۹:۰۰ ۱۴۰۲-۰۱-۱۱ ۰۵:۳۹:۰۰ زهره سعد اصغر
7 جمعه ۱۴۰۲-۰۱-۱۱ ۰۵:۳۹:۰۰ ۱۴۰۲-۰۱-۱۱ ۰۶:۳۹:۰۰ عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)
8 جمعه ۱۴۰۲-۰۱-۱۱ ۰۶:۳۹:۰۰ ۱۴۰۲-۰۱-۱۱ ۰۷:۳۹:۰۰ قمر تابع (براساس موقعیت)
9 جمعه ۱۴۰۲-۰۱-۱۱ ۰۷:۳۹:۰۰ ۱۴۰۲-۰۱-۱۱ ۰۸:۳۹:۰۰ زحل نحس اکبر
10 جمعه ۱۴۰۲-۰۱-۱۱ ۰۸:۳۹:۰۰ ۱۴۰۲-۰۱-۱۱ ۰۹:۳۹:۰۰ مشتری سعد اکبر
11 جمعه ۱۴۰۲-۰۱-۱۱ ۰۹:۳۹:۰۰ ۱۴۰۲-۰۱-۱۱ ۱۰:۳۹:۰۰ مریخ نحس اصغر
12 جمعه ۱۴۰۲-۰۱-۱۱ ۱۰:۳۹:۰۰ ۱۴۰۲-۰۱-۱۱ ۱۱:۳۹:۰۰ شمس سعد
13 جمعه ۱۴۰۲-۰۱-۱۱ ۱۱:۳۹:۰۰ ۱۴۰۲-۰۱-۱۱ ۱۲:۳۹:۰۰ زهره سعد اصغر
14 جمعه ۱۴۰۲-۰۱-۱۱ ۱۲:۳۹:۰۰ ۱۴۰۲-۰۱-۱۱ ۱۳:۳۹:۰۰ عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)
15 جمعه ۱۴۰۲-۰۱-۱۱ ۱۳:۳۹:۰۰ ۱۴۰۲-۰۱-۱۱ ۱۴:۳۹:۰۰ قمر تابع (براساس موقعیت)
16 جمعه ۱۴۰۲-۰۱-۱۱ ۱۴:۳۹:۰۰ ۱۴۰۲-۰۱-۱۱ ۱۵:۳۹:۰۰ زحل نحس اکبر
17 جمعه ۱۴۰۲-۰۱-۱۱ ۱۵:۳۹:۰۰ ۱۴۰۲-۰۱-۱۱ ۱۶:۳۹:۰۰ مشتری سعد اکبر
18 جمعه ۱۴۰۲-۰۱-۱۱ ۱۶:۳۹:۰۰ ۱۴۰۲-۰۱-۱۱ ۱۷:۳۹:۰۰ مریخ نحس اصغر
19 جمعه ۱۴۰۲-۰۱-۱۱ ۱۷:۳۹:۰۰ ۱۴۰۲-۰۱-۱۱ ۱۸:۳۹:۰۰ شمس سعد
20 جمعه ۱۴۰۲-۰۱-۱۱ ۱۸:۳۹:۰۰ ۱۴۰۲-۰۱-۱۱ ۱۹:۳۹:۰۰ زهره سعد اصغر
21 جمعه ۱۴۰۲-۰۱-۱۱ ۱۹:۳۹:۰۰ ۱۴۰۲-۰۱-۱۱ ۲۰:۳۹:۰۰ عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)
22 جمعه ۱۴۰۲-۰۱-۱۱ ۲۰:۳۹:۰۰ ۱۴۰۲-۰۱-۱۱ ۲۱:۳۹:۰۰ قمر تابع (براساس موقعیت)
23 جمعه ۱۴۰۲-۰۱-۱۱ ۲۱:۳۹:۰۰ ۱۴۰۲-۰۱-۱۱ ۲۲:۳۹:۰۰ زحل نحس اکبر
24 جمعه ۱۴۰۲-۰۱-۱۱ ۲۲:۳۹:۰۰ ۱۴۰۲-۰۱-۱۱ ۲۳:۳۹:۰۰ مشتری سعد اکبر
ردیف روز هفته روز / شب از ساعت تا ساعت ساعت فلکی سعد / نحس
1 جمعه ۱۴۰۲-۰۱-۱۱ ۰۵:۵۳:۰۰ ۱۴۰۲-۰۱-۱۱ ۰۶:۵۵:۴۰ زهره سعد اصغر
2 جمعه ۱۴۰۲-۰۱-۱۱ ۰۶:۵۵:۴۰ ۱۴۰۲-۰۱-۱۱ ۰۷:۵۸:۲۰ عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)
3 جمعه ۱۴۰۲-۰۱-۱۱ ۰۷:۵۸:۲۰ ۱۴۰۲-۰۱-۱۱ ۰۹:۰۱:۰۰ قمر تابع (براساس موقعیت)
4 جمعه ۱۴۰۲-۰۱-۱۱ ۰۹:۰۱:۰۰ ۱۴۰۲-۰۱-۱۱ ۱۰:۰۳:۴۰ زحل نحس اکبر
5 جمعه ۱۴۰۲-۰۱-۱۱ ۱۰:۰۳:۴۰ ۱۴۰۲-۰۱-۱۱ ۱۱:۰۶:۲۰ مشتری سعد اکبر
6 جمعه ۱۴۰۲-۰۱-۱۱ ۱۱:۰۶:۲۰ ۱۴۰۲-۰۱-۱۱ ۱۲:۰۹:۰۰ مریخ نحس اصغر
7 جمعه ۱۴۰۲-۰۱-۱۱ ۱۲:۰۹:۰۰ ۱۴۰۲-۰۱-۱۱ ۱۳:۱۱:۴۰ شمس سعد
8 جمعه ۱۴۰۲-۰۱-۱۱ ۱۳:۱۱:۴۰ ۱۴۰۲-۰۱-۱۱ ۱۴:۱۴:۲۰ زهره سعد اصغر
9 جمعه ۱۴۰۲-۰۱-۱۱ ۱۴:۱۴:۲۰ ۱۴۰۲-۰۱-۱۱ ۱۵:۱۷:۰۰ عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)
10 جمعه ۱۴۰۲-۰۱-۱۱ ۱۵:۱۷:۰۰ ۱۴۰۲-۰۱-۱۱ ۱۶:۱۹:۴۰ قمر تابع (براساس موقعیت)
11 جمعه ۱۴۰۲-۰۱-۱۱ ۱۶:۱۹:۴۰ ۱۴۰۲-۰۱-۱۱ ۱۷:۲۲:۲۰ زحل نحس اکبر
12 جمعه ۱۴۰۲-۰۱-۱۱ ۱۷:۲۲:۲۰ ۱۴۰۲-۰۱-۱۱ ۱۸:۲۵:۰۰ مشتری سعد اکبر
13 جمعه ۱۴۰۲-۰۱-۱۱ ۱۸:۲۵:۰۰ ۱۴۰۲-۰۱-۱۱ ۱۹:۲۲:۱۵ مریخ نحس اصغر
14 جمعه ۱۴۰۲-۰۱-۱۱ ۱۹:۲۲:۱۵ ۱۴۰۲-۰۱-۱۱ ۲۰:۱۹:۳۰ شمس سعد
15 جمعه ۱۴۰۲-۰۱-۱۱ ۲۰:۱۹:۳۰ ۱۴۰۲-۰۱-۱۱ ۲۱:۱۶:۴۵ زهره سعد اصغر
16 جمعه ۱۴۰۲-۰۱-۱۱ ۲۱:۱۶:۴۵ ۱۴۰۲-۰۱-۱۱ ۲۲:۱۴:۰۰ عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)
17 جمعه ۱۴۰۲-۰۱-۱۱ ۲۲:۱۴:۰۰ ۱۴۰۲-۰۱-۱۱ ۲۳:۱۱:۱۵ قمر تابع (براساس موقعیت)
18 جمعه ۱۴۰۲-۰۱-۱۱ ۲۳:۱۱:۱۵ ۱۴۰۲-۰۱-۱۲ ۰۰:۰۸:۳۰ زحل نحس اکبر
19 شنبه ۱۴۰۲-۰۱-۱۲ ۰۰:۰۸:۳۰ ۱۴۰۲-۰۱-۱۲ ۰۱:۰۵:۴۵ مشتری سعد اکبر
20 شنبه ۱۴۰۲-۰۱-۱۲ ۰۱:۰۵:۴۵ ۱۴۰۲-۰۱-۱۲ ۰۲:۰۳:۰۰ مریخ نحس اصغر
21 شنبه ۱۴۰۲-۰۱-۱۲ ۰۲:۰۳:۰۰ ۱۴۰۲-۰۱-۱۲ ۰۳:۰۰:۱۵ شمس سعد
22 شنبه ۱۴۰۲-۰۱-۱۲ ۰۳:۰۰:۱۵ ۱۴۰۲-۰۱-۱۲ ۰۳:۵۷:۳۰ زهره سعد اصغر
23 شنبه ۱۴۰۲-۰۱-۱۲ ۰۳:۵۷:۳۰ ۱۴۰۲-۰۱-۱۲ ۰۴:۵۴:۴۵ عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)
24 شنبه ۱۴۰۲-۰۱-۱۲ ۰۴:۵۴:۴۵ ۱۴۰۲-۰۱-۱۲ ۰۵:۵۲:۰۰ قمر تابع (براساس موقعیت)
کلیه محاسبات براساس آموزه های کتاب مجربات قاطع و مجربات باقر نوشته استاد عزیز، جناب آقای محمدباقر ساعدی انجام شده است و تحت نظارت و تایید ایشان می باشد.