تاریخ تاریخ قمری روز هفته کوکب روز موقعیت قمر (برجی)
۱۵ اسفند ۱۴۰۲ ۲۴ شعبان ۱۴۴۵ سه شنبه مریخ جدی
اوقات شرعی به وقت شهر تهران استان تهران
اذان صبح : ۰۵:۰۶ طلوع آفتاب : ۰۶:۲۹
اذان ظهر : ۱۲:۱۶ غروب آفتاب : ۱۸:۰۳
اذان مغرب : ۱۸:۲۲ نیمه شب شرعی : ۲۳:۳۴
ردیف روز هفته از ساعت تا ساعت ساعت فلکی سعد / نحس
1 دوشنبه ۱۴۰۲-۱۲-۱۴ ۲۳:۴۶:۰۰ ۱۴۰۲-۱۲-۱۵ ۰۰:۴۶:۰۰ زهره سعد اصغر
2 سه شنبه ۱۴۰۲-۱۲-۱۵ ۰۰:۴۶:۰۰ ۱۴۰۲-۱۲-۱۵ ۰۱:۴۶:۰۰ عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)
3 سه شنبه ۱۴۰۲-۱۲-۱۵ ۰۱:۴۶:۰۰ ۱۴۰۲-۱۲-۱۵ ۰۲:۴۶:۰۰ قمر تابع (براساس موقعیت)
4 سه شنبه ۱۴۰۲-۱۲-۱۵ ۰۲:۴۶:۰۰ ۱۴۰۲-۱۲-۱۵ ۰۳:۴۶:۰۰ زحل نحس اکبر
5 سه شنبه ۱۴۰۲-۱۲-۱۵ ۰۳:۴۶:۰۰ ۱۴۰۲-۱۲-۱۵ ۰۴:۴۶:۰۰ مشتری سعد اکبر
6 سه شنبه ۱۴۰۲-۱۲-۱۵ ۰۴:۴۶:۰۰ ۱۴۰۲-۱۲-۱۵ ۰۵:۴۶:۰۰ مریخ نحس اصغر
7 سه شنبه ۱۴۰۲-۱۲-۱۵ ۰۵:۴۶:۰۰ ۱۴۰۲-۱۲-۱۵ ۰۶:۴۶:۰۰ شمس سعد
8 سه شنبه ۱۴۰۲-۱۲-۱۵ ۰۶:۴۶:۰۰ ۱۴۰۲-۱۲-۱۵ ۰۷:۴۶:۰۰ زهره سعد اصغر
9 سه شنبه ۱۴۰۲-۱۲-۱۵ ۰۷:۴۶:۰۰ ۱۴۰۲-۱۲-۱۵ ۰۸:۴۶:۰۰ عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)
10 سه شنبه ۱۴۰۲-۱۲-۱۵ ۰۸:۴۶:۰۰ ۱۴۰۲-۱۲-۱۵ ۰۹:۴۶:۰۰ قمر تابع (براساس موقعیت)
11 سه شنبه ۱۴۰۲-۱۲-۱۵ ۰۹:۴۶:۰۰ ۱۴۰۲-۱۲-۱۵ ۱۰:۴۶:۰۰ زحل نحس اکبر
12 سه شنبه ۱۴۰۲-۱۲-۱۵ ۱۰:۴۶:۰۰ ۱۴۰۲-۱۲-۱۵ ۱۱:۴۶:۰۰ مشتری سعد اکبر
13 سه شنبه ۱۴۰۲-۱۲-۱۵ ۱۱:۴۶:۰۰ ۱۴۰۲-۱۲-۱۵ ۱۲:۴۶:۰۰ مریخ نحس اصغر
14 سه شنبه ۱۴۰۲-۱۲-۱۵ ۱۲:۴۶:۰۰ ۱۴۰۲-۱۲-۱۵ ۱۳:۴۶:۰۰ شمس سعد
15 سه شنبه ۱۴۰۲-۱۲-۱۵ ۱۳:۴۶:۰۰ ۱۴۰۲-۱۲-۱۵ ۱۴:۴۶:۰۰ زهره سعد اصغر
16 سه شنبه ۱۴۰۲-۱۲-۱۵ ۱۴:۴۶:۰۰ ۱۴۰۲-۱۲-۱۵ ۱۵:۴۶:۰۰ عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)
17 سه شنبه ۱۴۰۲-۱۲-۱۵ ۱۵:۴۶:۰۰ ۱۴۰۲-۱۲-۱۵ ۱۶:۴۶:۰۰ قمر تابع (براساس موقعیت)
18 سه شنبه ۱۴۰۲-۱۲-۱۵ ۱۶:۴۶:۰۰ ۱۴۰۲-۱۲-۱۵ ۱۷:۴۶:۰۰ زحل نحس اکبر
19 سه شنبه ۱۴۰۲-۱۲-۱۵ ۱۷:۴۶:۰۰ ۱۴۰۲-۱۲-۱۵ ۱۸:۴۶:۰۰ مشتری سعد اکبر
20 سه شنبه ۱۴۰۲-۱۲-۱۵ ۱۸:۴۶:۰۰ ۱۴۰۲-۱۲-۱۵ ۱۹:۴۶:۰۰ مریخ نحس اصغر
21 سه شنبه ۱۴۰۲-۱۲-۱۵ ۱۹:۴۶:۰۰ ۱۴۰۲-۱۲-۱۵ ۲۰:۴۶:۰۰ شمس سعد
22 سه شنبه ۱۴۰۲-۱۲-۱۵ ۲۰:۴۶:۰۰ ۱۴۰۲-۱۲-۱۵ ۲۱:۴۶:۰۰ زهره سعد اصغر
23 سه شنبه ۱۴۰۲-۱۲-۱۵ ۲۱:۴۶:۰۰ ۱۴۰۲-۱۲-۱۵ ۲۲:۴۶:۰۰ عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)
24 سه شنبه ۱۴۰۲-۱۲-۱۵ ۲۲:۴۶:۰۰ ۱۴۰۲-۱۲-۱۵ ۲۳:۴۶:۰۰ قمر تابع (براساس موقعیت)
ردیف روز هفته روز / شب از ساعت تا ساعت ساعت فلکی سعد / نحس
1 سه شنبه ۱۴۰۲-۱۲-۱۵ ۰۶:۲۹:۰۰ ۱۴۰۲-۱۲-۱۵ ۰۷:۲۶:۴۹ مریخ نحس اصغر
2 سه شنبه ۱۴۰۲-۱۲-۱۵ ۰۷:۲۶:۴۹ ۱۴۰۲-۱۲-۱۵ ۰۸:۲۴:۳۸ شمس سعد
3 سه شنبه ۱۴۰۲-۱۲-۱۵ ۰۸:۲۴:۳۸ ۱۴۰۲-۱۲-۱۵ ۰۹:۲۲:۲۷ زهره سعد اصغر
4 سه شنبه ۱۴۰۲-۱۲-۱۵ ۰۹:۲۲:۲۷ ۱۴۰۲-۱۲-۱۵ ۱۰:۲۰:۱۶ عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)
5 سه شنبه ۱۴۰۲-۱۲-۱۵ ۱۰:۲۰:۱۶ ۱۴۰۲-۱۲-۱۵ ۱۱:۱۸:۰۵ قمر تابع (براساس موقعیت)
6 سه شنبه ۱۴۰۲-۱۲-۱۵ ۱۱:۱۸:۰۵ ۱۴۰۲-۱۲-۱۵ ۱۲:۱۵:۵۴ زحل نحس اکبر
7 سه شنبه ۱۴۰۲-۱۲-۱۵ ۱۲:۱۵:۵۴ ۱۴۰۲-۱۲-۱۵ ۱۳:۱۳:۴۳ مشتری سعد اکبر
8 سه شنبه ۱۴۰۲-۱۲-۱۵ ۱۳:۱۳:۴۳ ۱۴۰۲-۱۲-۱۵ ۱۴:۱۱:۳۲ مریخ نحس اصغر
9 سه شنبه ۱۴۰۲-۱۲-۱۵ ۱۴:۱۱:۳۲ ۱۴۰۲-۱۲-۱۵ ۱۵:۰۹:۲۱ شمس سعد
10 سه شنبه ۱۴۰۲-۱۲-۱۵ ۱۵:۰۹:۲۱ ۱۴۰۲-۱۲-۱۵ ۱۶:۰۷:۱۰ زهره سعد اصغر
11 سه شنبه ۱۴۰۲-۱۲-۱۵ ۱۶:۰۷:۱۰ ۱۴۰۲-۱۲-۱۵ ۱۷:۰۴:۵۹ عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)
12 سه شنبه ۱۴۰۲-۱۲-۱۵ ۱۷:۰۴:۵۹ ۱۴۰۲-۱۲-۱۵ ۱۸:۰۲:۴۸ قمر تابع (براساس موقعیت)
13 سه شنبه ۱۴۰۲-۱۲-۱۵ ۱۸:۰۲:۴۸ ۱۴۰۲-۱۲-۱۵ ۱۹:۰۰:۳۷ زحل نحس اکبر
14 سه شنبه ۱۴۰۲-۱۲-۱۵ ۱۹:۰۰:۳۷ ۱۴۰۲-۱۲-۱۵ ۲۰:۰۲:۳۷ مشتری سعد اکبر
15 سه شنبه ۱۴۰۲-۱۲-۱۵ ۲۰:۰۲:۳۷ ۱۴۰۲-۱۲-۱۵ ۲۱:۰۴:۳۷ مریخ نحس اصغر
16 سه شنبه ۱۴۰۲-۱۲-۱۵ ۲۱:۰۴:۳۷ ۱۴۰۲-۱۲-۱۵ ۲۲:۰۶:۳۷ شمس سعد
17 سه شنبه ۱۴۰۲-۱۲-۱۵ ۲۲:۰۶:۳۷ ۱۴۰۲-۱۲-۱۵ ۲۳:۰۸:۳۷ زهره سعد اصغر
18 سه شنبه ۱۴۰۲-۱۲-۱۵ ۲۳:۰۸:۳۷ ۱۴۰۲-۱۲-۱۶ ۰۰:۱۰:۳۷ عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)
19 چهارشنبه ۱۴۰۲-۱۲-۱۶ ۰۰:۱۰:۳۷ ۱۴۰۲-۱۲-۱۶ ۰۱:۱۲:۳۷ قمر تابع (براساس موقعیت)
20 چهارشنبه ۱۴۰۲-۱۲-۱۶ ۰۱:۱۲:۳۷ ۱۴۰۲-۱۲-۱۶ ۰۲:۱۴:۳۷ زحل نحس اکبر
21 چهارشنبه ۱۴۰۲-۱۲-۱۶ ۰۲:۱۴:۳۷ ۱۴۰۲-۱۲-۱۶ ۰۳:۱۶:۳۷ مشتری سعد اکبر
22 چهارشنبه ۱۴۰۲-۱۲-۱۶ ۰۳:۱۶:۳۷ ۱۴۰۲-۱۲-۱۶ ۰۴:۱۸:۳۷ مریخ نحس اصغر
23 چهارشنبه ۱۴۰۲-۱۲-۱۶ ۰۴:۱۸:۳۷ ۱۴۰۲-۱۲-۱۶ ۰۵:۲۰:۳۷ شمس سعد
24 چهارشنبه ۱۴۰۲-۱۲-۱۶ ۰۵:۲۰:۳۷ ۱۴۰۲-۱۲-۱۶ ۰۶:۲۲:۳۷ زهره سعد اصغر
کلیه محاسبات براساس آموزه های کتاب مجربات قاطع و مجربات باقر نوشته استاد عزیز، جناب آقای محمدباقر ساعدی انجام شده است و تحت نظارت و تایید ایشان می باشد.