تاریخ روز هفته کوکب روز موقعیت قمر (برجی)
۱۰ خرداد ۱۴۰۲ چهارشنبه عطارد عقرب
اوقات شرعی به وقت شهر تهران استان تهران
اذان صبح : ۰۳:۰۷ طلوع آفتاب : ۰۴:۵۰
اذان ظهر : ۱۲:۰۲ غروب آفتاب : ۱۹:۱۴
اذان مغرب : ۱۹:۳۵ نیمه شب شرعی : ۲۳:۱۰
ردیف روز هفته از ساعت تا ساعت ساعت فلکی سعد / نحس
1 سه شنبه ۱۴۰۲-۰۳-۰۹ ۲۳:۳۲:۰۰ ۱۴۰۲-۰۳-۱۰ ۰۰:۳۲:۰۰ زحل نحس اکبر
2 چهارشنبه ۱۴۰۲-۰۳-۱۰ ۰۰:۳۲:۰۰ ۱۴۰۲-۰۳-۱۰ ۰۱:۳۲:۰۰ مشتری سعد اکبر
3 چهارشنبه ۱۴۰۲-۰۳-۱۰ ۰۱:۳۲:۰۰ ۱۴۰۲-۰۳-۱۰ ۰۲:۳۲:۰۰ مریخ نحس اصغر
4 چهارشنبه ۱۴۰۲-۰۳-۱۰ ۰۲:۳۲:۰۰ ۱۴۰۲-۰۳-۱۰ ۰۳:۳۲:۰۰ شمس سعد
5 چهارشنبه ۱۴۰۲-۰۳-۱۰ ۰۳:۳۲:۰۰ ۱۴۰۲-۰۳-۱۰ ۰۴:۳۲:۰۰ زهره سعد اصغر
6 چهارشنبه ۱۴۰۲-۰۳-۱۰ ۰۴:۳۲:۰۰ ۱۴۰۲-۰۳-۱۰ ۰۵:۳۲:۰۰ عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)
7 چهارشنبه ۱۴۰۲-۰۳-۱۰ ۰۵:۳۲:۰۰ ۱۴۰۲-۰۳-۱۰ ۰۶:۳۲:۰۰ قمر تابع (براساس موقعیت)
8 چهارشنبه ۱۴۰۲-۰۳-۱۰ ۰۶:۳۲:۰۰ ۱۴۰۲-۰۳-۱۰ ۰۷:۳۲:۰۰ زحل نحس اکبر
9 چهارشنبه ۱۴۰۲-۰۳-۱۰ ۰۷:۳۲:۰۰ ۱۴۰۲-۰۳-۱۰ ۰۸:۳۲:۰۰ مشتری سعد اکبر
10 چهارشنبه ۱۴۰۲-۰۳-۱۰ ۰۸:۳۲:۰۰ ۱۴۰۲-۰۳-۱۰ ۰۹:۳۲:۰۰ مریخ نحس اصغر
11 چهارشنبه ۱۴۰۲-۰۳-۱۰ ۰۹:۳۲:۰۰ ۱۴۰۲-۰۳-۱۰ ۱۰:۳۲:۰۰ شمس سعد
12 چهارشنبه ۱۴۰۲-۰۳-۱۰ ۱۰:۳۲:۰۰ ۱۴۰۲-۰۳-۱۰ ۱۱:۳۲:۰۰ زهره سعد اصغر
13 چهارشنبه ۱۴۰۲-۰۳-۱۰ ۱۱:۳۲:۰۰ ۱۴۰۲-۰۳-۱۰ ۱۲:۳۲:۰۰ عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)
14 چهارشنبه ۱۴۰۲-۰۳-۱۰ ۱۲:۳۲:۰۰ ۱۴۰۲-۰۳-۱۰ ۱۳:۳۲:۰۰ قمر تابع (براساس موقعیت)
15 چهارشنبه ۱۴۰۲-۰۳-۱۰ ۱۳:۳۲:۰۰ ۱۴۰۲-۰۳-۱۰ ۱۴:۳۲:۰۰ زحل نحس اکبر
16 چهارشنبه ۱۴۰۲-۰۳-۱۰ ۱۴:۳۲:۰۰ ۱۴۰۲-۰۳-۱۰ ۱۵:۳۲:۰۰ مشتری سعد اکبر
17 چهارشنبه ۱۴۰۲-۰۳-۱۰ ۱۵:۳۲:۰۰ ۱۴۰۲-۰۳-۱۰ ۱۶:۳۲:۰۰ مریخ نحس اصغر
18 چهارشنبه ۱۴۰۲-۰۳-۱۰ ۱۶:۳۲:۰۰ ۱۴۰۲-۰۳-۱۰ ۱۷:۳۲:۰۰ شمس سعد
19 چهارشنبه ۱۴۰۲-۰۳-۱۰ ۱۷:۳۲:۰۰ ۱۴۰۲-۰۳-۱۰ ۱۸:۳۲:۰۰ زهره سعد اصغر
20 چهارشنبه ۱۴۰۲-۰۳-۱۰ ۱۸:۳۲:۰۰ ۱۴۰۲-۰۳-۱۰ ۱۹:۳۲:۰۰ عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)
21 چهارشنبه ۱۴۰۲-۰۳-۱۰ ۱۹:۳۲:۰۰ ۱۴۰۲-۰۳-۱۰ ۲۰:۳۲:۰۰ قمر تابع (براساس موقعیت)
22 چهارشنبه ۱۴۰۲-۰۳-۱۰ ۲۰:۳۲:۰۰ ۱۴۰۲-۰۳-۱۰ ۲۱:۳۲:۰۰ زحل نحس اکبر
23 چهارشنبه ۱۴۰۲-۰۳-۱۰ ۲۱:۳۲:۰۰ ۱۴۰۲-۰۳-۱۰ ۲۲:۳۲:۰۰ مشتری سعد اکبر
24 چهارشنبه ۱۴۰۲-۰۳-۱۰ ۲۲:۳۲:۰۰ ۱۴۰۲-۰۳-۱۰ ۲۳:۳۲:۰۰ مریخ نحس اصغر
ردیف روز هفته روز / شب از ساعت تا ساعت ساعت فلکی سعد / نحس
1 چهارشنبه ۱۴۰۲-۰۳-۱۰ ۰۴:۵۰:۰۰ ۱۴۰۲-۰۳-۱۰ ۰۶:۰۲:۰۰ عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)
2 چهارشنبه ۱۴۰۲-۰۳-۱۰ ۰۶:۰۲:۰۰ ۱۴۰۲-۰۳-۱۰ ۰۷:۱۴:۰۰ قمر تابع (براساس موقعیت)
3 چهارشنبه ۱۴۰۲-۰۳-۱۰ ۰۷:۱۴:۰۰ ۱۴۰۲-۰۳-۱۰ ۰۸:۲۶:۰۰ زحل نحس اکبر
4 چهارشنبه ۱۴۰۲-۰۳-۱۰ ۰۸:۲۶:۰۰ ۱۴۰۲-۰۳-۱۰ ۰۹:۳۸:۰۰ مشتری سعد اکبر
5 چهارشنبه ۱۴۰۲-۰۳-۱۰ ۰۹:۳۸:۰۰ ۱۴۰۲-۰۳-۱۰ ۱۰:۵۰:۰۰ مریخ نحس اصغر
6 چهارشنبه ۱۴۰۲-۰۳-۱۰ ۱۰:۵۰:۰۰ ۱۴۰۲-۰۳-۱۰ ۱۲:۰۲:۰۰ شمس سعد
7 چهارشنبه ۱۴۰۲-۰۳-۱۰ ۱۲:۰۲:۰۰ ۱۴۰۲-۰۳-۱۰ ۱۳:۱۴:۰۰ زهره سعد اصغر
8 چهارشنبه ۱۴۰۲-۰۳-۱۰ ۱۳:۱۴:۰۰ ۱۴۰۲-۰۳-۱۰ ۱۴:۲۶:۰۰ عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)
9 چهارشنبه ۱۴۰۲-۰۳-۱۰ ۱۴:۲۶:۰۰ ۱۴۰۲-۰۳-۱۰ ۱۵:۳۸:۰۰ قمر تابع (براساس موقعیت)
10 چهارشنبه ۱۴۰۲-۰۳-۱۰ ۱۵:۳۸:۰۰ ۱۴۰۲-۰۳-۱۰ ۱۶:۵۰:۰۰ زحل نحس اکبر
11 چهارشنبه ۱۴۰۲-۰۳-۱۰ ۱۶:۵۰:۰۰ ۱۴۰۲-۰۳-۱۰ ۱۸:۰۲:۰۰ مشتری سعد اکبر
12 چهارشنبه ۱۴۰۲-۰۳-۱۰ ۱۸:۰۲:۰۰ ۱۴۰۲-۰۳-۱۰ ۱۹:۱۴:۰۰ مریخ نحس اصغر
13 چهارشنبه ۱۴۰۲-۰۳-۱۰ ۱۹:۱۴:۰۰ ۱۴۰۲-۰۳-۱۰ ۲۰:۰۲:۰۰ شمس سعد
14 چهارشنبه ۱۴۰۲-۰۳-۱۰ ۲۰:۰۲:۰۰ ۱۴۰۲-۰۳-۱۰ ۲۰:۵۰:۰۰ زهره سعد اصغر
15 چهارشنبه ۱۴۰۲-۰۳-۱۰ ۲۰:۵۰:۰۰ ۱۴۰۲-۰۳-۱۰ ۲۱:۳۸:۰۰ عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)
16 چهارشنبه ۱۴۰۲-۰۳-۱۰ ۲۱:۳۸:۰۰ ۱۴۰۲-۰۳-۱۰ ۲۲:۲۶:۰۰ قمر تابع (براساس موقعیت)
17 چهارشنبه ۱۴۰۲-۰۳-۱۰ ۲۲:۲۶:۰۰ ۱۴۰۲-۰۳-۱۰ ۲۳:۱۴:۰۰ زحل نحس اکبر
18 چهارشنبه ۱۴۰۲-۰۳-۱۰ ۲۳:۱۴:۰۰ ۱۴۰۲-۰۳-۱۱ ۰۰:۰۲:۰۰ مشتری سعد اکبر
19 پنج شنبه ۱۴۰۲-۰۳-۱۱ ۰۰:۰۲:۰۰ ۱۴۰۲-۰۳-۱۱ ۰۰:۵۰:۰۰ مریخ نحس اصغر
20 پنج شنبه ۱۴۰۲-۰۳-۱۱ ۰۰:۵۰:۰۰ ۱۴۰۲-۰۳-۱۱ ۰۱:۳۸:۰۰ شمس سعد
21 پنج شنبه ۱۴۰۲-۰۳-۱۱ ۰۱:۳۸:۰۰ ۱۴۰۲-۰۳-۱۱ ۰۲:۲۶:۰۰ زهره سعد اصغر
22 پنج شنبه ۱۴۰۲-۰۳-۱۱ ۰۲:۲۶:۰۰ ۱۴۰۲-۰۳-۱۱ ۰۳:۱۴:۰۰ عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)
23 پنج شنبه ۱۴۰۲-۰۳-۱۱ ۰۳:۱۴:۰۰ ۱۴۰۲-۰۳-۱۱ ۰۴:۰۲:۰۰ قمر تابع (براساس موقعیت)
24 پنج شنبه ۱۴۰۲-۰۳-۱۱ ۰۴:۰۲:۰۰ ۱۴۰۲-۰۳-۱۱ ۰۴:۵۰:۰۰ زحل نحس اکبر
کلیه محاسبات براساس آموزه های کتاب مجربات قاطع و مجربات باقر نوشته استاد عزیز، جناب آقای محمدباقر ساعدی انجام شده است و تحت نظارت و تایید ایشان می باشد.