تاریخ تاریخ قمری روز هفته کوکب روز موقعیت قمر (برجی)
۵ مهر ۱۴۰۲ ۱۱ ربيع الأول ۱۴۴۵ چهارشنبه عطارد
اوقات شرعی به وقت شهر تهران استان تهران
اذان صبح : ۰۴:۳۲ طلوع آفتاب : ۰۵:۵۶
اذان ظهر : ۱۱:۵۵ غروب آفتاب : ۱۷:۵۵
اذان مغرب : ۱۸:۱۳ نیمه شب شرعی : ۲۳:۱۳
ردیف روز هفته از ساعت تا ساعت ساعت فلکی سعد / نحس
1 سه شنبه ۱۴۰۲-۰۷-۰۴ ۲۳:۲۶:۰۰ ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۰۰:۲۶:۰۰ زحل نحس اکبر
2 چهارشنبه ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۰۰:۲۶:۰۰ ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۰۱:۲۶:۰۰ مشتری سعد اکبر
3 چهارشنبه ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۰۱:۲۶:۰۰ ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۰۲:۲۶:۰۰ مریخ نحس اصغر
4 چهارشنبه ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۰۲:۲۶:۰۰ ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۰۳:۲۶:۰۰ شمس سعد
5 چهارشنبه ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۰۳:۲۶:۰۰ ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۰۴:۲۶:۰۰ زهره سعد اصغر
6 چهارشنبه ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۰۴:۲۶:۰۰ ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۰۵:۲۶:۰۰ عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)
7 چهارشنبه ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۰۵:۲۶:۰۰ ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۰۶:۲۶:۰۰ قمر تابع (براساس موقعیت)
8 چهارشنبه ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۰۶:۲۶:۰۰ ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۰۷:۲۶:۰۰ زحل نحس اکبر
9 چهارشنبه ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۰۷:۲۶:۰۰ ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۰۸:۲۶:۰۰ مشتری سعد اکبر
10 چهارشنبه ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۰۸:۲۶:۰۰ ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۰۹:۲۶:۰۰ مریخ نحس اصغر
11 چهارشنبه ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۰۹:۲۶:۰۰ ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۰:۲۶:۰۰ شمس سعد
12 چهارشنبه ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۰:۲۶:۰۰ ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۱:۲۶:۰۰ زهره سعد اصغر
13 چهارشنبه ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۱:۲۶:۰۰ ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۲:۲۶:۰۰ عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)
14 چهارشنبه ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۲:۲۶:۰۰ ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۲۶:۰۰ قمر تابع (براساس موقعیت)
15 چهارشنبه ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۲۶:۰۰ ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۴:۲۶:۰۰ زحل نحس اکبر
16 چهارشنبه ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۴:۲۶:۰۰ ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۵:۲۶:۰۰ مشتری سعد اکبر
17 چهارشنبه ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۵:۲۶:۰۰ ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۶:۲۶:۰۰ مریخ نحس اصغر
18 چهارشنبه ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۶:۲۶:۰۰ ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۷:۲۶:۰۰ شمس سعد
19 چهارشنبه ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۷:۲۶:۰۰ ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۸:۲۶:۰۰ زهره سعد اصغر
20 چهارشنبه ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۸:۲۶:۰۰ ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۹:۲۶:۰۰ عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)
21 چهارشنبه ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۹:۲۶:۰۰ ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۲۰:۲۶:۰۰ قمر تابع (براساس موقعیت)
22 چهارشنبه ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۲۰:۲۶:۰۰ ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۲۱:۲۶:۰۰ زحل نحس اکبر
23 چهارشنبه ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۲۱:۲۶:۰۰ ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۲۲:۲۶:۰۰ مشتری سعد اکبر
24 چهارشنبه ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۲۲:۲۶:۰۰ ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۲۳:۲۶:۰۰ مریخ نحس اصغر
ردیف روز هفته روز / شب از ساعت تا ساعت ساعت فلکی سعد / نحس
1 چهارشنبه ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۰۵:۵۶:۰۰ ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۰۶:۵۵:۵۵ عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)
2 چهارشنبه ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۰۶:۵۵:۵۵ ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۰۷:۵۵:۵۰ قمر تابع (براساس موقعیت)
3 چهارشنبه ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۰۷:۵۵:۵۰ ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۰۸:۵۵:۴۵ زحل نحس اکبر
4 چهارشنبه ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۰۸:۵۵:۴۵ ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۰۹:۵۵:۴۰ مشتری سعد اکبر
5 چهارشنبه ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۰۹:۵۵:۴۰ ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۰:۵۵:۳۵ مریخ نحس اصغر
6 چهارشنبه ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۰:۵۵:۳۵ ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۱:۵۵:۳۰ شمس سعد
7 چهارشنبه ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۱:۵۵:۳۰ ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۲:۵۵:۲۵ زهره سعد اصغر
8 چهارشنبه ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۲:۵۵:۲۵ ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۵۵:۲۰ عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)
9 چهارشنبه ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۵۵:۲۰ ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۴:۵۵:۱۵ قمر تابع (براساس موقعیت)
10 چهارشنبه ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۴:۵۵:۱۵ ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۵:۵۵:۱۰ زحل نحس اکبر
11 چهارشنبه ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۵:۵۵:۱۰ ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۶:۵۵:۰۵ مشتری سعد اکبر
12 چهارشنبه ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۶:۵۵:۰۵ ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۷:۵۵:۰۰ مریخ نحس اصغر
13 چهارشنبه ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۷:۵۵:۰۰ ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۸:۵۵:۱۰ شمس سعد
14 چهارشنبه ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۸:۵۵:۱۰ ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۹:۵۵:۲۰ زهره سعد اصغر
15 چهارشنبه ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۹:۵۵:۲۰ ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۲۰:۵۵:۳۰ عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)
16 چهارشنبه ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۲۰:۵۵:۳۰ ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۲۱:۵۵:۴۰ قمر تابع (براساس موقعیت)
17 چهارشنبه ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۲۱:۵۵:۴۰ ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۲۲:۵۵:۵۰ زحل نحس اکبر
18 چهارشنبه ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۲۲:۵۵:۵۰ ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۲۳:۵۶:۰۰ مشتری سعد اکبر
19 چهارشنبه ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۲۳:۵۶:۰۰ ۱۴۰۲-۰۷-۰۶ ۰۰:۵۶:۱۰ مریخ نحس اصغر
20 پنج شنبه ۱۴۰۲-۰۷-۰۶ ۰۰:۵۶:۱۰ ۱۴۰۲-۰۷-۰۶ ۰۱:۵۶:۲۰ شمس سعد
21 پنج شنبه ۱۴۰۲-۰۷-۰۶ ۰۱:۵۶:۲۰ ۱۴۰۲-۰۷-۰۶ ۰۲:۵۶:۳۰ زهره سعد اصغر
22 پنج شنبه ۱۴۰۲-۰۷-۰۶ ۰۲:۵۶:۳۰ ۱۴۰۲-۰۷-۰۶ ۰۳:۵۶:۴۰ عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)
23 پنج شنبه ۱۴۰۲-۰۷-۰۶ ۰۳:۵۶:۴۰ ۱۴۰۲-۰۷-۰۶ ۰۴:۵۶:۵۰ قمر تابع (براساس موقعیت)
24 پنج شنبه ۱۴۰۲-۰۷-۰۶ ۰۴:۵۶:۵۰ ۱۴۰۲-۰۷-۰۶ ۰۵:۵۷:۰۰ زحل نحس اکبر
کلیه محاسبات براساس آموزه های کتاب مجربات قاطع و مجربات باقر نوشته استاد عزیز، جناب آقای محمدباقر ساعدی انجام شده است و تحت نظارت و تایید ایشان می باشد.