تاریخ روز هفته کوکب روز موقعیت قمر
۱۲ مرداد ۱۴۰۰ سه شنبه مریخ جوزا
اوقات شرعی
اذان صبح : ۰۴:۳۸ طلوع آفتاب : ۰۶:۱۴
اذان ظهر : ۱۳:۱۱ غروب آفتاب : ۲۰:۰۷
اذان مغرب : ۲۰:۲۷ نیمه شب شرعی : ۰۰:۲۲
ردیف روز هفته از ساعت تا ساعت ساعت فلکی سعد / نحس
1 سه شنبه ۱۴۰۰-۰۵-۱۲ ۰۰:۴۱:۰۰ ۱۴۰۰-۰۵-۱۲ ۰۱:۴۱:۰۰ زهره
2 سه شنبه ۱۴۰۰-۰۵-۱۲ ۰۱:۴۱:۰۰ ۱۴۰۰-۰۵-۱۲ ۰۲:۴۱:۰۰ عطارد
3 سه شنبه ۱۴۰۰-۰۵-۱۲ ۰۲:۴۱:۰۰ ۱۴۰۰-۰۵-۱۲ ۰۳:۴۱:۰۰ قمر
4 سه شنبه ۱۴۰۰-۰۵-۱۲ ۰۳:۴۱:۰۰ ۱۴۰۰-۰۵-۱۲ ۰۴:۴۱:۰۰ زحل
5 سه شنبه ۱۴۰۰-۰۵-۱۲ ۰۴:۴۱:۰۰ ۱۴۰۰-۰۵-۱۲ ۰۵:۴۱:۰۰ مشتری
6 سه شنبه ۱۴۰۰-۰۵-۱۲ ۰۵:۴۱:۰۰ ۱۴۰۰-۰۵-۱۲ ۰۶:۴۱:۰۰ مریخ
7 سه شنبه ۱۴۰۰-۰۵-۱۲ ۰۶:۴۱:۰۰ ۱۴۰۰-۰۵-۱۲ ۰۷:۴۱:۰۰ شمس
8 سه شنبه ۱۴۰۰-۰۵-۱۲ ۰۷:۴۱:۰۰ ۱۴۰۰-۰۵-۱۲ ۰۸:۴۱:۰۰ زهره
9 سه شنبه ۱۴۰۰-۰۵-۱۲ ۰۸:۴۱:۰۰ ۱۴۰۰-۰۵-۱۲ ۰۹:۴۱:۰۰ عطارد
10 سه شنبه ۱۴۰۰-۰۵-۱۲ ۰۹:۴۱:۰۰ ۱۴۰۰-۰۵-۱۲ ۱۰:۴۱:۰۰ قمر
11 سه شنبه ۱۴۰۰-۰۵-۱۲ ۱۰:۴۱:۰۰ ۱۴۰۰-۰۵-۱۲ ۱۱:۴۱:۰۰ زحل
12 سه شنبه ۱۴۰۰-۰۵-۱۲ ۱۱:۴۱:۰۰ ۱۴۰۰-۰۵-۱۲ ۱۲:۴۱:۰۰ مشتری
13 سه شنبه ۱۴۰۰-۰۵-۱۲ ۱۲:۴۱:۰۰ ۱۴۰۰-۰۵-۱۲ ۱۳:۴۱:۰۰ مریخ
14 سه شنبه ۱۴۰۰-۰۵-۱۲ ۱۳:۴۱:۰۰ ۱۴۰۰-۰۵-۱۲ ۱۴:۴۱:۰۰ شمس
15 سه شنبه ۱۴۰۰-۰۵-۱۲ ۱۴:۴۱:۰۰ ۱۴۰۰-۰۵-۱۲ ۱۵:۴۱:۰۰ زهره
16 سه شنبه ۱۴۰۰-۰۵-۱۲ ۱۵:۴۱:۰۰ ۱۴۰۰-۰۵-۱۲ ۱۶:۴۱:۰۰ عطارد
17 سه شنبه ۱۴۰۰-۰۵-۱۲ ۱۶:۴۱:۰۰ ۱۴۰۰-۰۵-۱۲ ۱۷:۴۱:۰۰ قمر
18 سه شنبه ۱۴۰۰-۰۵-۱۲ ۱۷:۴۱:۰۰ ۱۴۰۰-۰۵-۱۲ ۱۸:۴۱:۰۰ زحل
19 سه شنبه ۱۴۰۰-۰۵-۱۲ ۱۸:۴۱:۰۰ ۱۴۰۰-۰۵-۱۲ ۱۹:۴۱:۰۰ مشتری
20 سه شنبه ۱۴۰۰-۰۵-۱۲ ۱۹:۴۱:۰۰ ۱۴۰۰-۰۵-۱۲ ۲۰:۴۱:۰۰ مریخ
21 سه شنبه ۱۴۰۰-۰۵-۱۲ ۲۰:۴۱:۰۰ ۱۴۰۰-۰۵-۱۲ ۲۱:۴۱:۰۰ شمس
22 سه شنبه ۱۴۰۰-۰۵-۱۲ ۲۱:۴۱:۰۰ ۱۴۰۰-۰۵-۱۲ ۲۲:۴۱:۰۰ زهره
23 سه شنبه ۱۴۰۰-۰۵-۱۲ ۲۲:۴۱:۰۰ ۱۴۰۰-۰۵-۱۲ ۲۳:۴۱:۰۰ عطارد
24 سه شنبه ۱۴۰۰-۰۵-۱۲ ۲۳:۴۱:۰۰ ۱۴۰۰-۰۵-۱۳ ۰۰:۴۱:۰۰ قمر
ردیف روز هفته روز / شب از ساعت تا ساعت ساعت فلکی سعد / نحس
1 سه شنبه ۱۴۰۰-۰۵-۱۲ ۰۶:۱۴:۰۰ ۱۴۰۰-۰۵-۱۲ ۰۷:۲۳:۲۵ مریخ
2 سه شنبه ۱۴۰۰-۰۵-۱۲ ۰۷:۲۳:۲۵ ۱۴۰۰-۰۵-۱۲ ۰۸:۳۲:۵۰ شمس
3 سه شنبه ۱۴۰۰-۰۵-۱۲ ۰۸:۳۲:۵۰ ۱۴۰۰-۰۵-۱۲ ۰۹:۴۲:۱۵ زهره
4 سه شنبه ۱۴۰۰-۰۵-۱۲ ۰۹:۴۲:۱۵ ۱۴۰۰-۰۵-۱۲ ۱۰:۵۱:۴۰ عطارد
5 سه شنبه ۱۴۰۰-۰۵-۱۲ ۱۰:۵۱:۴۰ ۱۴۰۰-۰۵-۱۲ ۱۲:۰۱:۰۵ قمر
6 سه شنبه ۱۴۰۰-۰۵-۱۲ ۱۲:۰۱:۰۵ ۱۴۰۰-۰۵-۱۲ ۱۳:۱۰:۳۰ زحل
7 سه شنبه ۱۴۰۰-۰۵-۱۲ ۱۳:۱۰:۳۰ ۱۴۰۰-۰۵-۱۲ ۱۴:۱۹:۵۵ مشتری
8 سه شنبه ۱۴۰۰-۰۵-۱۲ ۱۴:۱۹:۵۵ ۱۴۰۰-۰۵-۱۲ ۱۵:۲۹:۲۰ مریخ
9 سه شنبه ۱۴۰۰-۰۵-۱۲ ۱۵:۲۹:۲۰ ۱۴۰۰-۰۵-۱۲ ۱۶:۳۸:۴۵ شمس
10 سه شنبه ۱۴۰۰-۰۵-۱۲ ۱۶:۳۸:۴۵ ۱۴۰۰-۰۵-۱۲ ۱۷:۴۸:۱۰ زهره
11 سه شنبه ۱۴۰۰-۰۵-۱۲ ۱۷:۴۸:۱۰ ۱۴۰۰-۰۵-۱۲ ۱۸:۵۷:۳۵ عطارد
12 سه شنبه ۱۴۰۰-۰۵-۱۲ ۱۸:۵۷:۳۵ ۱۴۰۰-۰۵-۱۲ ۲۰:۰۷:۰۰ قمر
13 سه شنبه ۱۴۰۰-۰۵-۱۲ ۲۰:۰۷:۰۰ ۱۴۰۰-۰۵-۱۲ ۲۰:۵۷:۴۰ زحل
14 سه شنبه ۱۴۰۰-۰۵-۱۲ ۲۰:۵۷:۴۰ ۱۴۰۰-۰۵-۱۲ ۲۱:۴۸:۲۰ مشتری
15 سه شنبه ۱۴۰۰-۰۵-۱۲ ۲۱:۴۸:۲۰ ۱۴۰۰-۰۵-۱۲ ۲۲:۳۹:۰۰ مریخ
16 سه شنبه ۱۴۰۰-۰۵-۱۲ ۲۲:۳۹:۰۰ ۱۴۰۰-۰۵-۱۲ ۲۳:۲۹:۴۰ شمس
17 سه شنبه ۱۴۰۰-۰۵-۱۲ ۲۳:۲۹:۴۰ ۱۴۰۰-۰۵-۱۳ ۰۰:۲۰:۲۰ زهره
18 چهارشنبه ۱۴۰۰-۰۵-۱۳ ۰۰:۲۰:۲۰ ۱۴۰۰-۰۵-۱۳ ۰۱:۱۱:۰۰ عطارد
19 چهارشنبه ۱۴۰۰-۰۵-۱۳ ۰۱:۱۱:۰۰ ۱۴۰۰-۰۵-۱۳ ۰۲:۰۱:۴۰ قمر
20 چهارشنبه ۱۴۰۰-۰۵-۱۳ ۰۲:۰۱:۴۰ ۱۴۰۰-۰۵-۱۳ ۰۲:۵۲:۲۰ زحل
21 چهارشنبه ۱۴۰۰-۰۵-۱۳ ۰۲:۵۲:۲۰ ۱۴۰۰-۰۵-۱۳ ۰۳:۴۳:۰۰ مشتری
22 چهارشنبه ۱۴۰۰-۰۵-۱۳ ۰۳:۴۳:۰۰ ۱۴۰۰-۰۵-۱۳ ۰۴:۳۳:۴۰ مریخ
23 چهارشنبه ۱۴۰۰-۰۵-۱۳ ۰۴:۳۳:۴۰ ۱۴۰۰-۰۵-۱۳ ۰۵:۲۴:۲۰ شمس
24 چهارشنبه ۱۴۰۰-۰۵-۱۳ ۰۵:۲۴:۲۰ ۱۴۰۰-۰۵-۱۳ ۰۶:۱۵:۰۰ زهره