تاریخ روز هفته کوکب روز موقعیت قمر
۵ آبان ۱۴۰۰ چهارشنبه عطارد سرطان
اوقات شرعی به وقت تهران
اذان صبح : ۰۴:۵۷ طلوع آفتاب : ۰۶:۲۲
اذان ظهر : ۱۱:۴۸ غروب آفتاب : ۱۷:۱۴
اذان مغرب : ۱۷:۳۳ نیمه شب شرعی : ۲۳:۰۶
ردیف روز هفته از ساعت تا ساعت ساعت فلکی سعد / نحس
1 سه شنبه ۱۴۰۰-۰۸-۰۴ ۲۳:۱۸:۰۰ ۱۴۰۰-۰۸-۰۵ ۰۰:۱۸:۰۰ زحل
2 چهارشنبه ۱۴۰۰-۰۸-۰۵ ۰۰:۱۸:۰۰ ۱۴۰۰-۰۸-۰۵ ۰۱:۱۸:۰۰ مشتری
3 چهارشنبه ۱۴۰۰-۰۸-۰۵ ۰۱:۱۸:۰۰ ۱۴۰۰-۰۸-۰۵ ۰۲:۱۸:۰۰ مریخ
4 چهارشنبه ۱۴۰۰-۰۸-۰۵ ۰۲:۱۸:۰۰ ۱۴۰۰-۰۸-۰۵ ۰۳:۱۸:۰۰ شمس
5 چهارشنبه ۱۴۰۰-۰۸-۰۵ ۰۳:۱۸:۰۰ ۱۴۰۰-۰۸-۰۵ ۰۴:۱۸:۰۰ زهره
6 چهارشنبه ۱۴۰۰-۰۸-۰۵ ۰۴:۱۸:۰۰ ۱۴۰۰-۰۸-۰۵ ۰۵:۱۸:۰۰ عطارد
7 چهارشنبه ۱۴۰۰-۰۸-۰۵ ۰۵:۱۸:۰۰ ۱۴۰۰-۰۸-۰۵ ۰۶:۱۸:۰۰ قمر
8 چهارشنبه ۱۴۰۰-۰۸-۰۵ ۰۶:۱۸:۰۰ ۱۴۰۰-۰۸-۰۵ ۰۷:۱۸:۰۰ زحل
9 چهارشنبه ۱۴۰۰-۰۸-۰۵ ۰۷:۱۸:۰۰ ۱۴۰۰-۰۸-۰۵ ۰۸:۱۸:۰۰ مشتری
10 چهارشنبه ۱۴۰۰-۰۸-۰۵ ۰۸:۱۸:۰۰ ۱۴۰۰-۰۸-۰۵ ۰۹:۱۸:۰۰ مریخ
11 چهارشنبه ۱۴۰۰-۰۸-۰۵ ۰۹:۱۸:۰۰ ۱۴۰۰-۰۸-۰۵ ۱۰:۱۸:۰۰ شمس
12 چهارشنبه ۱۴۰۰-۰۸-۰۵ ۱۰:۱۸:۰۰ ۱۴۰۰-۰۸-۰۵ ۱۱:۱۸:۰۰ زهره
13 چهارشنبه ۱۴۰۰-۰۸-۰۵ ۱۱:۱۸:۰۰ ۱۴۰۰-۰۸-۰۵ ۱۲:۱۸:۰۰ عطارد
14 چهارشنبه ۱۴۰۰-۰۸-۰۵ ۱۲:۱۸:۰۰ ۱۴۰۰-۰۸-۰۵ ۱۳:۱۸:۰۰ قمر
15 چهارشنبه ۱۴۰۰-۰۸-۰۵ ۱۳:۱۸:۰۰ ۱۴۰۰-۰۸-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۰ زحل
16 چهارشنبه ۱۴۰۰-۰۸-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۰ ۱۴۰۰-۰۸-۰۵ ۱۵:۱۸:۰۰ مشتری
17 چهارشنبه ۱۴۰۰-۰۸-۰۵ ۱۵:۱۸:۰۰ ۱۴۰۰-۰۸-۰۵ ۱۶:۱۸:۰۰ مریخ
18 چهارشنبه ۱۴۰۰-۰۸-۰۵ ۱۶:۱۸:۰۰ ۱۴۰۰-۰۸-۰۵ ۱۷:۱۸:۰۰ شمس
19 چهارشنبه ۱۴۰۰-۰۸-۰۵ ۱۷:۱۸:۰۰ ۱۴۰۰-۰۸-۰۵ ۱۸:۱۸:۰۰ زهره
20 چهارشنبه ۱۴۰۰-۰۸-۰۵ ۱۸:۱۸:۰۰ ۱۴۰۰-۰۸-۰۵ ۱۹:۱۸:۰۰ عطارد
21 چهارشنبه ۱۴۰۰-۰۸-۰۵ ۱۹:۱۸:۰۰ ۱۴۰۰-۰۸-۰۵ ۲۰:۱۸:۰۰ قمر
22 چهارشنبه ۱۴۰۰-۰۸-۰۵ ۲۰:۱۸:۰۰ ۱۴۰۰-۰۸-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰ زحل
23 چهارشنبه ۱۴۰۰-۰۸-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰ ۱۴۰۰-۰۸-۰۵ ۲۲:۱۸:۰۰ مشتری
24 چهارشنبه ۱۴۰۰-۰۸-۰۵ ۲۲:۱۸:۰۰ ۱۴۰۰-۰۸-۰۵ ۲۳:۱۸:۰۰ مریخ
ردیف روز هفته روز / شب از ساعت تا ساعت ساعت فلکی سعد / نحس
1 چهارشنبه ۱۴۰۰-۰۸-۰۵ ۰۶:۲۲:۰۰ ۱۴۰۰-۰۸-۰۵ ۰۷:۱۶:۱۹ عطارد
2 چهارشنبه ۱۴۰۰-۰۸-۰۵ ۰۷:۱۶:۱۹ ۱۴۰۰-۰۸-۰۵ ۰۸:۱۰:۳۸ قمر
3 چهارشنبه ۱۴۰۰-۰۸-۰۵ ۰۸:۱۰:۳۸ ۱۴۰۰-۰۸-۰۵ ۰۹:۰۴:۵۷ زحل
4 چهارشنبه ۱۴۰۰-۰۸-۰۵ ۰۹:۰۴:۵۷ ۱۴۰۰-۰۸-۰۵ ۰۹:۵۹:۱۶ مشتری
5 چهارشنبه ۱۴۰۰-۰۸-۰۵ ۰۹:۵۹:۱۶ ۱۴۰۰-۰۸-۰۵ ۱۰:۵۳:۳۵ مریخ
6 چهارشنبه ۱۴۰۰-۰۸-۰۵ ۱۰:۵۳:۳۵ ۱۴۰۰-۰۸-۰۵ ۱۱:۴۷:۵۴ شمس
7 چهارشنبه ۱۴۰۰-۰۸-۰۵ ۱۱:۴۷:۵۴ ۱۴۰۰-۰۸-۰۵ ۱۲:۴۲:۱۳ زهره
8 چهارشنبه ۱۴۰۰-۰۸-۰۵ ۱۲:۴۲:۱۳ ۱۴۰۰-۰۸-۰۵ ۱۳:۳۶:۳۲ عطارد
9 چهارشنبه ۱۴۰۰-۰۸-۰۵ ۱۳:۳۶:۳۲ ۱۴۰۰-۰۸-۰۵ ۱۴:۳۰:۵۱ قمر
10 چهارشنبه ۱۴۰۰-۰۸-۰۵ ۱۴:۳۰:۵۱ ۱۴۰۰-۰۸-۰۵ ۱۵:۲۵:۱۰ زحل
11 چهارشنبه ۱۴۰۰-۰۸-۰۵ ۱۵:۲۵:۱۰ ۱۴۰۰-۰۸-۰۵ ۱۶:۱۹:۲۹ مشتری
12 چهارشنبه ۱۴۰۰-۰۸-۰۵ ۱۶:۱۹:۲۹ ۱۴۰۰-۰۸-۰۵ ۱۷:۱۳:۴۸ مریخ
13 چهارشنبه ۱۴۰۰-۰۸-۰۵ ۱۷:۱۳:۴۸ ۱۴۰۰-۰۸-۰۵ ۱۸:۰۸:۰۷ شمس
14 چهارشنبه ۱۴۰۰-۰۸-۰۵ ۱۸:۰۸:۰۷ ۱۴۰۰-۰۸-۰۵ ۱۹:۱۳:۵۲ زهره
15 چهارشنبه ۱۴۰۰-۰۸-۰۵ ۱۹:۱۳:۵۲ ۱۴۰۰-۰۸-۰۵ ۲۰:۱۹:۳۷ عطارد
16 چهارشنبه ۱۴۰۰-۰۸-۰۵ ۲۰:۱۹:۳۷ ۱۴۰۰-۰۸-۰۵ ۲۱:۲۵:۲۲ قمر
17 چهارشنبه ۱۴۰۰-۰۸-۰۵ ۲۱:۲۵:۲۲ ۱۴۰۰-۰۸-۰۵ ۲۲:۳۱:۰۷ زحل
18 چهارشنبه ۱۴۰۰-۰۸-۰۵ ۲۲:۳۱:۰۷ ۱۴۰۰-۰۸-۰۵ ۲۳:۳۶:۵۲ مشتری
19 چهارشنبه ۱۴۰۰-۰۸-۰۵ ۲۳:۳۶:۵۲ ۱۴۰۰-۰۸-۰۶ ۰۰:۴۲:۳۷ مریخ
20 پنج شنبه ۱۴۰۰-۰۸-۰۶ ۰۰:۴۲:۳۷ ۱۴۰۰-۰۸-۰۶ ۰۱:۴۸:۲۲ شمس
21 پنج شنبه ۱۴۰۰-۰۸-۰۶ ۰۱:۴۸:۲۲ ۱۴۰۰-۰۸-۰۶ ۰۲:۵۴:۰۷ زهره
22 پنج شنبه ۱۴۰۰-۰۸-۰۶ ۰۲:۵۴:۰۷ ۱۴۰۰-۰۸-۰۶ ۰۳:۵۹:۵۲ عطارد
23 پنج شنبه ۱۴۰۰-۰۸-۰۶ ۰۳:۵۹:۵۲ ۱۴۰۰-۰۸-۰۶ ۰۵:۰۵:۳۷ قمر
24 پنج شنبه ۱۴۰۰-۰۸-۰۶ ۰۵:۰۵:۳۷ ۱۴۰۰-۰۸-۰۶ ۰۶:۱۱:۲۲ زحل