تاریخ روز هفته کوکب روز موقعیت قمر
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ چهارشنبه عطارد اسد
اوقات شرعی
اذان صبح : ۰۴:۱۷ طلوع آفتاب : ۰۵:۵۶
اذان ظهر : ۱۳:۰۱ غروب آفتاب : ۲۰:۰۶
اذان مغرب : ۲۰:۲۶ نیمه شب شرعی : ۰۰:۱۱
ردیف روز هفته از ساعت تا ساعت ساعت فلکی سعد / نحس
1 چهارشنبه ۱۴۰۰-۰۲-۲۹ ۰۰:۳۱:۰۰ ۱۴۰۰-۰۲-۲۹ ۰۱:۳۱:۰۰ زحل
2 چهارشنبه ۱۴۰۰-۰۲-۲۹ ۰۱:۳۱:۰۰ ۱۴۰۰-۰۲-۲۹ ۰۲:۳۱:۰۰ مشتری
3 چهارشنبه ۱۴۰۰-۰۲-۲۹ ۰۲:۳۱:۰۰ ۱۴۰۰-۰۲-۲۹ ۰۳:۳۱:۰۰ مریخ
4 چهارشنبه ۱۴۰۰-۰۲-۲۹ ۰۳:۳۱:۰۰ ۱۴۰۰-۰۲-۲۹ ۰۴:۳۱:۰۰ شمس
5 چهارشنبه ۱۴۰۰-۰۲-۲۹ ۰۴:۳۱:۰۰ ۱۴۰۰-۰۲-۲۹ ۰۵:۳۱:۰۰ زهره
6 چهارشنبه ۱۴۰۰-۰۲-۲۹ ۰۵:۳۱:۰۰ ۱۴۰۰-۰۲-۲۹ ۰۶:۳۱:۰۰ عطارد
7 چهارشنبه ۱۴۰۰-۰۲-۲۹ ۰۶:۳۱:۰۰ ۱۴۰۰-۰۲-۲۹ ۰۷:۳۱:۰۰ قمر
8 چهارشنبه ۱۴۰۰-۰۲-۲۹ ۰۷:۳۱:۰۰ ۱۴۰۰-۰۲-۲۹ ۰۸:۳۱:۰۰ زحل
9 چهارشنبه ۱۴۰۰-۰۲-۲۹ ۰۸:۳۱:۰۰ ۱۴۰۰-۰۲-۲۹ ۰۹:۳۱:۰۰ مشتری
10 چهارشنبه ۱۴۰۰-۰۲-۲۹ ۰۹:۳۱:۰۰ ۱۴۰۰-۰۲-۲۹ ۱۰:۳۱:۰۰ مریخ
11 چهارشنبه ۱۴۰۰-۰۲-۲۹ ۱۰:۳۱:۰۰ ۱۴۰۰-۰۲-۲۹ ۱۱:۳۱:۰۰ شمس
12 چهارشنبه ۱۴۰۰-۰۲-۲۹ ۱۱:۳۱:۰۰ ۱۴۰۰-۰۲-۲۹ ۱۲:۳۱:۰۰ زهره
13 چهارشنبه ۱۴۰۰-۰۲-۲۹ ۱۲:۳۱:۰۰ ۱۴۰۰-۰۲-۲۹ ۱۳:۳۱:۰۰ عطارد
14 چهارشنبه ۱۴۰۰-۰۲-۲۹ ۱۳:۳۱:۰۰ ۱۴۰۰-۰۲-۲۹ ۱۴:۳۱:۰۰ قمر
15 چهارشنبه ۱۴۰۰-۰۲-۲۹ ۱۴:۳۱:۰۰ ۱۴۰۰-۰۲-۲۹ ۱۵:۳۱:۰۰ زحل
16 چهارشنبه ۱۴۰۰-۰۲-۲۹ ۱۵:۳۱:۰۰ ۱۴۰۰-۰۲-۲۹ ۱۶:۳۱:۰۰ مشتری
17 چهارشنبه ۱۴۰۰-۰۲-۲۹ ۱۶:۳۱:۰۰ ۱۴۰۰-۰۲-۲۹ ۱۷:۳۱:۰۰ مریخ
18 چهارشنبه ۱۴۰۰-۰۲-۲۹ ۱۷:۳۱:۰۰ ۱۴۰۰-۰۲-۲۹ ۱۸:۳۱:۰۰ شمس
19 چهارشنبه ۱۴۰۰-۰۲-۲۹ ۱۸:۳۱:۰۰ ۱۴۰۰-۰۲-۲۹ ۱۹:۳۱:۰۰ زهره
20 چهارشنبه ۱۴۰۰-۰۲-۲۹ ۱۹:۳۱:۰۰ ۱۴۰۰-۰۲-۲۹ ۲۰:۳۱:۰۰ عطارد
21 چهارشنبه ۱۴۰۰-۰۲-۲۹ ۲۰:۳۱:۰۰ ۱۴۰۰-۰۲-۲۹ ۲۱:۳۱:۰۰ قمر
22 چهارشنبه ۱۴۰۰-۰۲-۲۹ ۲۱:۳۱:۰۰ ۱۴۰۰-۰۲-۲۹ ۲۲:۳۱:۰۰ زحل
23 چهارشنبه ۱۴۰۰-۰۲-۲۹ ۲۲:۳۱:۰۰ ۱۴۰۰-۰۲-۲۹ ۲۳:۳۱:۰۰ مشتری
24 چهارشنبه ۱۴۰۰-۰۲-۲۹ ۲۳:۳۱:۰۰ ۱۴۰۰-۰۲-۳۰ ۰۰:۳۱:۰۰ مریخ
ردیف روز هفته روز / شب از ساعت تا ساعت ساعت فلکی سعد / نحس
1 چهارشنبه ۱۴۰۰-۰۲-۲۹ ۰۵:۵۶:۰۰ ۱۴۰۰-۰۲-۲۹ ۰۷:۰۶:۴۹ عطارد
2 چهارشنبه ۱۴۰۰-۰۲-۲۹ ۰۷:۰۶:۴۹ ۱۴۰۰-۰۲-۲۹ ۰۸:۱۷:۳۸ قمر
3 چهارشنبه ۱۴۰۰-۰۲-۲۹ ۰۸:۱۷:۳۸ ۱۴۰۰-۰۲-۲۹ ۰۹:۲۸:۲۷ زحل
4 چهارشنبه ۱۴۰۰-۰۲-۲۹ ۰۹:۲۸:۲۷ ۱۴۰۰-۰۲-۲۹ ۱۰:۳۹:۱۶ مشتری
5 چهارشنبه ۱۴۰۰-۰۲-۲۹ ۱۰:۳۹:۱۶ ۱۴۰۰-۰۲-۲۹ ۱۱:۵۰:۰۵ مریخ
6 چهارشنبه ۱۴۰۰-۰۲-۲۹ ۱۱:۵۰:۰۵ ۱۴۰۰-۰۲-۲۹ ۱۳:۰۰:۵۴ شمس
7 چهارشنبه ۱۴۰۰-۰۲-۲۹ ۱۳:۰۰:۵۴ ۱۴۰۰-۰۲-۲۹ ۱۴:۱۱:۴۳ زهره
8 چهارشنبه ۱۴۰۰-۰۲-۲۹ ۱۴:۱۱:۴۳ ۱۴۰۰-۰۲-۲۹ ۱۵:۲۲:۳۲ عطارد
9 چهارشنبه ۱۴۰۰-۰۲-۲۹ ۱۵:۲۲:۳۲ ۱۴۰۰-۰۲-۲۹ ۱۶:۳۳:۲۱ قمر
10 چهارشنبه ۱۴۰۰-۰۲-۲۹ ۱۶:۳۳:۲۱ ۱۴۰۰-۰۲-۲۹ ۱۷:۴۴:۱۰ زحل
11 چهارشنبه ۱۴۰۰-۰۲-۲۹ ۱۷:۴۴:۱۰ ۱۴۰۰-۰۲-۲۹ ۱۸:۵۴:۵۹ مشتری
12 چهارشنبه ۱۴۰۰-۰۲-۲۹ ۱۸:۵۴:۵۹ ۱۴۰۰-۰۲-۲۹ ۲۰:۰۵:۴۸ مریخ
13 چهارشنبه ۱۴۰۰-۰۲-۲۹ ۲۰:۰۵:۴۸ ۱۴۰۰-۰۲-۲۹ ۲۱:۱۶:۳۷ شمس
14 چهارشنبه ۱۴۰۰-۰۲-۲۹ ۲۱:۱۶:۳۷ ۱۴۰۰-۰۲-۲۹ ۲۲:۰۵:۴۷ زهره
15 چهارشنبه ۱۴۰۰-۰۲-۲۹ ۲۲:۰۵:۴۷ ۱۴۰۰-۰۲-۲۹ ۲۲:۵۴:۵۷ عطارد
16 چهارشنبه ۱۴۰۰-۰۲-۲۹ ۲۲:۵۴:۵۷ ۱۴۰۰-۰۲-۲۹ ۲۳:۴۴:۰۷ قمر
17 چهارشنبه ۱۴۰۰-۰۲-۲۹ ۲۳:۴۴:۰۷ ۱۴۰۰-۰۲-۳۰ ۰۰:۳۳:۱۷ زحل
18 پنج شنبه ۱۴۰۰-۰۲-۳۰ ۰۰:۳۳:۱۷ ۱۴۰۰-۰۲-۳۰ ۰۱:۲۲:۲۷ مشتری
19 پنج شنبه ۱۴۰۰-۰۲-۳۰ ۰۱:۲۲:۲۷ ۱۴۰۰-۰۲-۳۰ ۰۲:۱۱:۳۷ مریخ
20 پنج شنبه ۱۴۰۰-۰۲-۳۰ ۰۲:۱۱:۳۷ ۱۴۰۰-۰۲-۳۰ ۰۳:۰۰:۴۷ شمس
21 پنج شنبه ۱۴۰۰-۰۲-۳۰ ۰۳:۰۰:۴۷ ۱۴۰۰-۰۲-۳۰ ۰۳:۴۹:۵۷ زهره
22 پنج شنبه ۱۴۰۰-۰۲-۳۰ ۰۳:۴۹:۵۷ ۱۴۰۰-۰۲-۳۰ ۰۴:۳۹:۰۷ عطارد
23 پنج شنبه ۱۴۰۰-۰۲-۳۰ ۰۴:۳۹:۰۷ ۱۴۰۰-۰۲-۳۰ ۰۵:۲۸:۱۷ قمر
24 پنج شنبه ۱۴۰۰-۰۲-۳۰ ۰۵:۲۸:۱۷ ۱۴۰۰-۰۲-۳۰ ۰۶:۱۷:۲۷ زحل