تاریخ تاریخ قمری روز هفته کوکب روز موقعیت قمر (برجی)
۳۰ خرداد ۱۴۰۳ ۱۲ ذي الحجة ۱۴۴۵ چهارشنبه عطارد قوس
اوقات شرعی به وقت شهر تهران استان تهران
اذان صبح : ۰۳:۰۲ طلوع آفتاب : ۰۴:۴۸
اذان ظهر : ۱۲:۰۶ غروب آفتاب : ۱۹:۲۳
اذان مغرب : ۱۹:۴۴ نیمه شب شرعی : ۲۳:۱۲
ردیف روز هفته از ساعت تا ساعت ساعت فلکی سعد / نحس
1 سه شنبه ۱۴۰۳-۰۳-۲۹ ۲۳:۳۶:۰۰ ۱۴۰۳-۰۳-۳۰ ۰۰:۳۶:۰۰ زحل نحس اکبر
2 چهارشنبه ۱۴۰۳-۰۳-۳۰ ۰۰:۳۶:۰۰ ۱۴۰۳-۰۳-۳۰ ۰۱:۳۶:۰۰ مشتری سعد اکبر
3 چهارشنبه ۱۴۰۳-۰۳-۳۰ ۰۱:۳۶:۰۰ ۱۴۰۳-۰۳-۳۰ ۰۲:۳۶:۰۰ مریخ نحس اصغر
4 چهارشنبه ۱۴۰۳-۰۳-۳۰ ۰۲:۳۶:۰۰ ۱۴۰۳-۰۳-۳۰ ۰۳:۳۶:۰۰ شمس سعد
5 چهارشنبه ۱۴۰۳-۰۳-۳۰ ۰۳:۳۶:۰۰ ۱۴۰۳-۰۳-۳۰ ۰۴:۳۶:۰۰ زهره سعد اصغر
6 چهارشنبه ۱۴۰۳-۰۳-۳۰ ۰۴:۳۶:۰۰ ۱۴۰۳-۰۳-۳۰ ۰۵:۳۶:۰۰ عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)
7 چهارشنبه ۱۴۰۳-۰۳-۳۰ ۰۵:۳۶:۰۰ ۱۴۰۳-۰۳-۳۰ ۰۶:۳۶:۰۰ قمر تابع (براساس موقعیت)
8 چهارشنبه ۱۴۰۳-۰۳-۳۰ ۰۶:۳۶:۰۰ ۱۴۰۳-۰۳-۳۰ ۰۷:۳۶:۰۰ زحل نحس اکبر
9 چهارشنبه ۱۴۰۳-۰۳-۳۰ ۰۷:۳۶:۰۰ ۱۴۰۳-۰۳-۳۰ ۰۸:۳۶:۰۰ مشتری سعد اکبر
10 چهارشنبه ۱۴۰۳-۰۳-۳۰ ۰۸:۳۶:۰۰ ۱۴۰۳-۰۳-۳۰ ۰۹:۳۶:۰۰ مریخ نحس اصغر
11 چهارشنبه ۱۴۰۳-۰۳-۳۰ ۰۹:۳۶:۰۰ ۱۴۰۳-۰۳-۳۰ ۱۰:۳۶:۰۰ شمس سعد
12 چهارشنبه ۱۴۰۳-۰۳-۳۰ ۱۰:۳۶:۰۰ ۱۴۰۳-۰۳-۳۰ ۱۱:۳۶:۰۰ زهره سعد اصغر
13 چهارشنبه ۱۴۰۳-۰۳-۳۰ ۱۱:۳۶:۰۰ ۱۴۰۳-۰۳-۳۰ ۱۲:۳۶:۰۰ عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)
14 چهارشنبه ۱۴۰۳-۰۳-۳۰ ۱۲:۳۶:۰۰ ۱۴۰۳-۰۳-۳۰ ۱۳:۳۶:۰۰ قمر تابع (براساس موقعیت)
15 چهارشنبه ۱۴۰۳-۰۳-۳۰ ۱۳:۳۶:۰۰ ۱۴۰۳-۰۳-۳۰ ۱۴:۳۶:۰۰ زحل نحس اکبر
16 چهارشنبه ۱۴۰۳-۰۳-۳۰ ۱۴:۳۶:۰۰ ۱۴۰۳-۰۳-۳۰ ۱۵:۳۶:۰۰ مشتری سعد اکبر
17 چهارشنبه ۱۴۰۳-۰۳-۳۰ ۱۵:۳۶:۰۰ ۱۴۰۳-۰۳-۳۰ ۱۶:۳۶:۰۰ مریخ نحس اصغر
18 چهارشنبه ۱۴۰۳-۰۳-۳۰ ۱۶:۳۶:۰۰ ۱۴۰۳-۰۳-۳۰ ۱۷:۳۶:۰۰ شمس سعد
19 چهارشنبه ۱۴۰۳-۰۳-۳۰ ۱۷:۳۶:۰۰ ۱۴۰۳-۰۳-۳۰ ۱۸:۳۶:۰۰ زهره سعد اصغر
20 چهارشنبه ۱۴۰۳-۰۳-۳۰ ۱۸:۳۶:۰۰ ۱۴۰۳-۰۳-۳۰ ۱۹:۳۶:۰۰ عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)
21 چهارشنبه ۱۴۰۳-۰۳-۳۰ ۱۹:۳۶:۰۰ ۱۴۰۳-۰۳-۳۰ ۲۰:۳۶:۰۰ قمر تابع (براساس موقعیت)
22 چهارشنبه ۱۴۰۳-۰۳-۳۰ ۲۰:۳۶:۰۰ ۱۴۰۳-۰۳-۳۰ ۲۱:۳۶:۰۰ زحل نحس اکبر
23 چهارشنبه ۱۴۰۳-۰۳-۳۰ ۲۱:۳۶:۰۰ ۱۴۰۳-۰۳-۳۰ ۲۲:۳۶:۰۰ مشتری سعد اکبر
24 چهارشنبه ۱۴۰۳-۰۳-۳۰ ۲۲:۳۶:۰۰ ۱۴۰۳-۰۳-۳۰ ۲۳:۳۶:۰۰ مریخ نحس اصغر
ردیف روز هفته روز / شب از ساعت تا ساعت ساعت فلکی سعد / نحس
1 چهارشنبه ۱۴۰۳-۰۳-۳۰ ۰۴:۴۸:۰۰ ۱۴۰۳-۰۳-۳۰ ۰۶:۰۰:۵۵ عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)
2 چهارشنبه ۱۴۰۳-۰۳-۳۰ ۰۶:۰۰:۵۵ ۱۴۰۳-۰۳-۳۰ ۰۷:۱۳:۵۰ قمر تابع (براساس موقعیت)
3 چهارشنبه ۱۴۰۳-۰۳-۳۰ ۰۷:۱۳:۵۰ ۱۴۰۳-۰۳-۳۰ ۰۸:۲۶:۴۵ زحل نحس اکبر
4 چهارشنبه ۱۴۰۳-۰۳-۳۰ ۰۸:۲۶:۴۵ ۱۴۰۳-۰۳-۳۰ ۰۹:۳۹:۴۰ مشتری سعد اکبر
5 چهارشنبه ۱۴۰۳-۰۳-۳۰ ۰۹:۳۹:۴۰ ۱۴۰۳-۰۳-۳۰ ۱۰:۵۲:۳۵ مریخ نحس اصغر
6 چهارشنبه ۱۴۰۳-۰۳-۳۰ ۱۰:۵۲:۳۵ ۱۴۰۳-۰۳-۳۰ ۱۲:۰۵:۳۰ شمس سعد
7 چهارشنبه ۱۴۰۳-۰۳-۳۰ ۱۲:۰۵:۳۰ ۱۴۰۳-۰۳-۳۰ ۱۳:۱۸:۲۵ زهره سعد اصغر
8 چهارشنبه ۱۴۰۳-۰۳-۳۰ ۱۳:۱۸:۲۵ ۱۴۰۳-۰۳-۳۰ ۱۴:۳۱:۲۰ عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)
9 چهارشنبه ۱۴۰۳-۰۳-۳۰ ۱۴:۳۱:۲۰ ۱۴۰۳-۰۳-۳۰ ۱۵:۴۴:۱۵ قمر تابع (براساس موقعیت)
10 چهارشنبه ۱۴۰۳-۰۳-۳۰ ۱۵:۴۴:۱۵ ۱۴۰۳-۰۳-۳۰ ۱۶:۵۷:۱۰ زحل نحس اکبر
11 چهارشنبه ۱۴۰۳-۰۳-۳۰ ۱۶:۵۷:۱۰ ۱۴۰۳-۰۳-۳۰ ۱۸:۱۰:۰۵ مشتری سعد اکبر
12 چهارشنبه ۱۴۰۳-۰۳-۳۰ ۱۸:۱۰:۰۵ ۱۴۰۳-۰۳-۳۰ ۱۹:۲۳:۰۰ مریخ نحس اصغر
13 چهارشنبه ۱۴۰۳-۰۳-۳۰ ۱۹:۲۳:۰۰ ۱۴۰۳-۰۳-۳۰ ۲۰:۱۰:۱۰ شمس سعد
14 چهارشنبه ۱۴۰۳-۰۳-۳۰ ۲۰:۱۰:۱۰ ۱۴۰۳-۰۳-۳۰ ۲۰:۵۷:۲۰ زهره سعد اصغر
15 چهارشنبه ۱۴۰۳-۰۳-۳۰ ۲۰:۵۷:۲۰ ۱۴۰۳-۰۳-۳۰ ۲۱:۴۴:۳۰ عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)
16 چهارشنبه ۱۴۰۳-۰۳-۳۰ ۲۱:۴۴:۳۰ ۱۴۰۳-۰۳-۳۰ ۲۲:۳۱:۴۰ قمر تابع (براساس موقعیت)
17 چهارشنبه ۱۴۰۳-۰۳-۳۰ ۲۲:۳۱:۴۰ ۱۴۰۳-۰۳-۳۰ ۲۳:۱۸:۵۰ زحل نحس اکبر
18 چهارشنبه ۱۴۰۳-۰۳-۳۰ ۲۳:۱۸:۵۰ ۱۴۰۳-۰۳-۳۱ ۰۰:۰۶:۰۰ مشتری سعد اکبر
19 پنج شنبه ۱۴۰۳-۰۳-۳۱ ۰۰:۰۶:۰۰ ۱۴۰۳-۰۳-۳۱ ۰۰:۵۳:۱۰ مریخ نحس اصغر
20 پنج شنبه ۱۴۰۳-۰۳-۳۱ ۰۰:۵۳:۱۰ ۱۴۰۳-۰۳-۳۱ ۰۱:۴۰:۲۰ شمس سعد
21 پنج شنبه ۱۴۰۳-۰۳-۳۱ ۰۱:۴۰:۲۰ ۱۴۰۳-۰۳-۳۱ ۰۲:۲۷:۳۰ زهره سعد اصغر
22 پنج شنبه ۱۴۰۳-۰۳-۳۱ ۰۲:۲۷:۳۰ ۱۴۰۳-۰۳-۳۱ ۰۳:۱۴:۴۰ عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)
23 پنج شنبه ۱۴۰۳-۰۳-۳۱ ۰۳:۱۴:۴۰ ۱۴۰۳-۰۳-۳۱ ۰۴:۰۱:۵۰ قمر تابع (براساس موقعیت)
24 پنج شنبه ۱۴۰۳-۰۳-۳۱ ۰۴:۰۱:۵۰ ۱۴۰۳-۰۳-۳۱ ۰۴:۴۹:۰۰ زحل نحس اکبر
کلیه محاسبات براساس آموزه های کتاب مجربات قاطع و مجربات باقر نوشته استاد عزیز، جناب آقای محمدباقر ساعدی انجام شده است و تحت نظارت و تایید ایشان می باشد.