تاریخ روز هفته کوکب روز موقعیت قمر
۱۶ مرداد ۱۴۰۱ یکشنبه شمس قوس
اوقات شرعی به وقت شهر تهران استان تهران
اذان صبح : ۰۴:۴۲ طلوع آفتاب : ۰۶:۱۷
اذان ظهر : ۱۳:۱۰ غروب آفتاب : ۲۰:۰۳
اذان مغرب : ۲۰:۲۳ نیمه شب شرعی : ۰۰:۲۳
ردیف روز هفته از ساعت تا ساعت ساعت فلکی سعد / نحس
1 یکشنبه ۱۴۰۱-۰۵-۱۶ ۰۰:۴۰:۰۰ ۱۴۰۱-۰۵-۱۶ ۰۱:۴۰:۰۰ عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)
2 یکشنبه ۱۴۰۱-۰۵-۱۶ ۰۱:۴۰:۰۰ ۱۴۰۱-۰۵-۱۶ ۰۲:۴۰:۰۰ قمر تابع (براساس موقعیت)
3 یکشنبه ۱۴۰۱-۰۵-۱۶ ۰۲:۴۰:۰۰ ۱۴۰۱-۰۵-۱۶ ۰۳:۴۰:۰۰ زحل نحس اکبر
4 یکشنبه ۱۴۰۱-۰۵-۱۶ ۰۳:۴۰:۰۰ ۱۴۰۱-۰۵-۱۶ ۰۴:۴۰:۰۰ مشتری سعد اکبر
5 یکشنبه ۱۴۰۱-۰۵-۱۶ ۰۴:۴۰:۰۰ ۱۴۰۱-۰۵-۱۶ ۰۵:۴۰:۰۰ مریخ نحس اصغر
6 یکشنبه ۱۴۰۱-۰۵-۱۶ ۰۵:۴۰:۰۰ ۱۴۰۱-۰۵-۱۶ ۰۶:۴۰:۰۰ شمس سعد
7 یکشنبه ۱۴۰۱-۰۵-۱۶ ۰۶:۴۰:۰۰ ۱۴۰۱-۰۵-۱۶ ۰۷:۴۰:۰۰ زهره سعد اصغر
8 یکشنبه ۱۴۰۱-۰۵-۱۶ ۰۷:۴۰:۰۰ ۱۴۰۱-۰۵-۱۶ ۰۸:۴۰:۰۰ عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)
9 یکشنبه ۱۴۰۱-۰۵-۱۶ ۰۸:۴۰:۰۰ ۱۴۰۱-۰۵-۱۶ ۰۹:۴۰:۰۰ قمر تابع (براساس موقعیت)
10 یکشنبه ۱۴۰۱-۰۵-۱۶ ۰۹:۴۰:۰۰ ۱۴۰۱-۰۵-۱۶ ۱۰:۴۰:۰۰ زحل نحس اکبر
11 یکشنبه ۱۴۰۱-۰۵-۱۶ ۱۰:۴۰:۰۰ ۱۴۰۱-۰۵-۱۶ ۱۱:۴۰:۰۰ مشتری سعد اکبر
12 یکشنبه ۱۴۰۱-۰۵-۱۶ ۱۱:۴۰:۰۰ ۱۴۰۱-۰۵-۱۶ ۱۲:۴۰:۰۰ مریخ نحس اصغر
13 یکشنبه ۱۴۰۱-۰۵-۱۶ ۱۲:۴۰:۰۰ ۱۴۰۱-۰۵-۱۶ ۱۳:۴۰:۰۰ شمس سعد
14 یکشنبه ۱۴۰۱-۰۵-۱۶ ۱۳:۴۰:۰۰ ۱۴۰۱-۰۵-۱۶ ۱۴:۴۰:۰۰ زهره سعد اصغر
15 یکشنبه ۱۴۰۱-۰۵-۱۶ ۱۴:۴۰:۰۰ ۱۴۰۱-۰۵-۱۶ ۱۵:۴۰:۰۰ عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)
16 یکشنبه ۱۴۰۱-۰۵-۱۶ ۱۵:۴۰:۰۰ ۱۴۰۱-۰۵-۱۶ ۱۶:۴۰:۰۰ قمر تابع (براساس موقعیت)
17 یکشنبه ۱۴۰۱-۰۵-۱۶ ۱۶:۴۰:۰۰ ۱۴۰۱-۰۵-۱۶ ۱۷:۴۰:۰۰ زحل نحس اکبر
18 یکشنبه ۱۴۰۱-۰۵-۱۶ ۱۷:۴۰:۰۰ ۱۴۰۱-۰۵-۱۶ ۱۸:۴۰:۰۰ مشتری سعد اکبر
19 یکشنبه ۱۴۰۱-۰۵-۱۶ ۱۸:۴۰:۰۰ ۱۴۰۱-۰۵-۱۶ ۱۹:۴۰:۰۰ مریخ نحس اصغر
20 یکشنبه ۱۴۰۱-۰۵-۱۶ ۱۹:۴۰:۰۰ ۱۴۰۱-۰۵-۱۶ ۲۰:۴۰:۰۰ شمس سعد
21 یکشنبه ۱۴۰۱-۰۵-۱۶ ۲۰:۴۰:۰۰ ۱۴۰۱-۰۵-۱۶ ۲۱:۴۰:۰۰ زهره سعد اصغر
22 یکشنبه ۱۴۰۱-۰۵-۱۶ ۲۱:۴۰:۰۰ ۱۴۰۱-۰۵-۱۶ ۲۲:۴۰:۰۰ عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)
23 یکشنبه ۱۴۰۱-۰۵-۱۶ ۲۲:۴۰:۰۰ ۱۴۰۱-۰۵-۱۶ ۲۳:۴۰:۰۰ قمر تابع (براساس موقعیت)
24 یکشنبه ۱۴۰۱-۰۵-۱۶ ۲۳:۴۰:۰۰ ۱۴۰۱-۰۵-۱۷ ۰۰:۴۰:۰۰ زحل نحس اکبر
ردیف روز هفته روز / شب از ساعت تا ساعت ساعت فلکی سعد / نحس
1 یکشنبه ۱۴۰۱-۰۵-۱۶ ۰۶:۱۷:۰۰ ۱۴۰۱-۰۵-۱۶ ۰۷:۲۵:۴۹ شمس سعد
2 یکشنبه ۱۴۰۱-۰۵-۱۶ ۰۷:۲۵:۴۹ ۱۴۰۱-۰۵-۱۶ ۰۸:۳۴:۳۸ زهره سعد اصغر
3 یکشنبه ۱۴۰۱-۰۵-۱۶ ۰۸:۳۴:۳۸ ۱۴۰۱-۰۵-۱۶ ۰۹:۴۳:۲۷ عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)
4 یکشنبه ۱۴۰۱-۰۵-۱۶ ۰۹:۴۳:۲۷ ۱۴۰۱-۰۵-۱۶ ۱۰:۵۲:۱۶ قمر تابع (براساس موقعیت)
5 یکشنبه ۱۴۰۱-۰۵-۱۶ ۱۰:۵۲:۱۶ ۱۴۰۱-۰۵-۱۶ ۱۲:۰۱:۰۵ زحل نحس اکبر
6 یکشنبه ۱۴۰۱-۰۵-۱۶ ۱۲:۰۱:۰۵ ۱۴۰۱-۰۵-۱۶ ۱۳:۰۹:۵۴ مشتری سعد اکبر
7 یکشنبه ۱۴۰۱-۰۵-۱۶ ۱۳:۰۹:۵۴ ۱۴۰۱-۰۵-۱۶ ۱۴:۱۸:۴۳ مریخ نحس اصغر
8 یکشنبه ۱۴۰۱-۰۵-۱۶ ۱۴:۱۸:۴۳ ۱۴۰۱-۰۵-۱۶ ۱۵:۲۷:۳۲ شمس سعد
9 یکشنبه ۱۴۰۱-۰۵-۱۶ ۱۵:۲۷:۳۲ ۱۴۰۱-۰۵-۱۶ ۱۶:۳۶:۲۱ زهره سعد اصغر
10 یکشنبه ۱۴۰۱-۰۵-۱۶ ۱۶:۳۶:۲۱ ۱۴۰۱-۰۵-۱۶ ۱۷:۴۵:۱۰ عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)
11 یکشنبه ۱۴۰۱-۰۵-۱۶ ۱۷:۴۵:۱۰ ۱۴۰۱-۰۵-۱۶ ۱۸:۵۳:۵۹ قمر تابع (براساس موقعیت)
12 یکشنبه ۱۴۰۱-۰۵-۱۶ ۱۸:۵۳:۵۹ ۱۴۰۱-۰۵-۱۶ ۲۰:۰۲:۴۸ زحل نحس اکبر
13 یکشنبه ۱۴۰۱-۰۵-۱۶ ۲۰:۰۲:۴۸ ۱۴۰۱-۰۵-۱۶ ۲۱:۱۱:۳۷ مشتری سعد اکبر
14 یکشنبه ۱۴۰۱-۰۵-۱۶ ۲۱:۱۱:۳۷ ۱۴۰۱-۰۵-۱۶ ۲۲:۰۲:۵۲ مریخ نحس اصغر
15 یکشنبه ۱۴۰۱-۰۵-۱۶ ۲۲:۰۲:۵۲ ۱۴۰۱-۰۵-۱۶ ۲۲:۵۴:۰۷ شمس سعد
16 یکشنبه ۱۴۰۱-۰۵-۱۶ ۲۲:۵۴:۰۷ ۱۴۰۱-۰۵-۱۶ ۲۳:۴۵:۲۲ زهره سعد اصغر
17 یکشنبه ۱۴۰۱-۰۵-۱۶ ۲۳:۴۵:۲۲ ۱۴۰۱-۰۵-۱۷ ۰۰:۳۶:۳۷ عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)
18 دوشنبه ۱۴۰۱-۰۵-۱۷ ۰۰:۳۶:۳۷ ۱۴۰۱-۰۵-۱۷ ۰۱:۲۷:۵۲ قمر تابع (براساس موقعیت)
19 دوشنبه ۱۴۰۱-۰۵-۱۷ ۰۱:۲۷:۵۲ ۱۴۰۱-۰۵-۱۷ ۰۲:۱۹:۰۷ زحل نحس اکبر
20 دوشنبه ۱۴۰۱-۰۵-۱۷ ۰۲:۱۹:۰۷ ۱۴۰۱-۰۵-۱۷ ۰۳:۱۰:۲۲ مشتری سعد اکبر
21 دوشنبه ۱۴۰۱-۰۵-۱۷ ۰۳:۱۰:۲۲ ۱۴۰۱-۰۵-۱۷ ۰۴:۰۱:۳۷ مریخ نحس اصغر
22 دوشنبه ۱۴۰۱-۰۵-۱۷ ۰۴:۰۱:۳۷ ۱۴۰۱-۰۵-۱۷ ۰۴:۵۲:۵۲ شمس سعد
23 دوشنبه ۱۴۰۱-۰۵-۱۷ ۰۴:۵۲:۵۲ ۱۴۰۱-۰۵-۱۷ ۰۵:۴۴:۰۷ زهره سعد اصغر
24 دوشنبه ۱۴۰۱-۰۵-۱۷ ۰۵:۴۴:۰۷ ۱۴۰۱-۰۵-۱۷ ۰۶:۳۵:۲۲ عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)
کلیه محاسبات براساس آموزه های کتاب مجربات قاطع و مجربات باقر نوشته استاد عزیز، جناب آقای محمدباقر ساعدی انجام شده است و تحت نظارت و تایید ایشان می باشد.