اوقات شرعی امروز شهر تهران
اذان صبح : ۰۳:۲۸ طلوع آفتاب : ۰۵:۰۷
اذان ظهر : ۱۲:۱۱ غروب آفتاب : ۱۹:۱۴
اذان مغرب : ۱۹:۳۵ نیمه شب شرعی : ۲۳:۲۱
اوقات شرعی ماهیانه شهر تهران
بمنظور مشاهده و محاسبه اوقات شرعی در بازه های زمانی دیگر یا شهرهای دیگر می توانید به صفحه محاسبه اوقات شرعی مراجعه فرمایید.
تاریخ تاریخ قمری تاریخ میلادی اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب شرعی
۱ مرداد ۱۴۰۳ ۱۶ محرم ۱۴۴۶ ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۴ ۰۳:۲۵ ۰۵:۰۵ ۱۲:۱۱ ۱۹:۱۷ ۱۹:۳۷ ۲۳:۲۱
۲ مرداد ۱۴۰۳ ۱۷ محرم ۱۴۴۶ ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۴ ۰۳:۲۶ ۰۵:۰۶ ۱۲:۱۱ ۱۹:۱۶ ۱۹:۳۶ ۲۳:۲۱
۳ مرداد ۱۴۰۳ ۱۸ محرم ۱۴۴۶ ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۴ ۰۳:۲۷ ۰۵:۰۷ ۱۲:۱۱ ۱۹:۱۵ ۱۹:۳۵ ۲۳:۲۱
۴ مرداد ۱۴۰۳ ۱۹ محرم ۱۴۴۶ ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۴ ۰۳:۲۸ ۰۵:۰۷ ۱۲:۱۱ ۱۹:۱۴ ۱۹:۳۵ ۲۳:۲۱
۵ مرداد ۱۴۰۳ ۲۰ محرم ۱۴۴۶ ۲۶ ژوئیه ۲۰۲۴ ۰۳:۲۹ ۰۵:۰۸ ۱۲:۱۱ ۱۹:۱۴ ۱۹:۳۴ ۲۳:۲۱
۶ مرداد ۱۴۰۳ ۲۱ محرم ۱۴۴۶ ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۴ ۰۳:۳۰ ۰۵:۰۹ ۱۲:۱۱ ۱۹:۱۳ ۱۹:۳۳ ۲۳:۲۲
۷ مرداد ۱۴۰۳ ۲۲ محرم ۱۴۴۶ ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۴ ۰۳:۳۱ ۰۵:۱۰ ۱۲:۱۱ ۱۹:۱۲ ۱۹:۳۲ ۲۳:۲۲
۸ مرداد ۱۴۰۳ ۲۳ محرم ۱۴۴۶ ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۴ ۰۳:۳۳ ۰۵:۱۰ ۱۲:۱۱ ۱۹:۱۱ ۱۹:۳۱ ۲۳:۲۲
۹ مرداد ۱۴۰۳ ۲۴ محرم ۱۴۴۶ ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۴ ۰۳:۳۴ ۰۵:۱۱ ۱۲:۱۱ ۱۹:۱۰ ۱۹:۳۰ ۲۳:۲۲
۱۰ مرداد ۱۴۰۳ ۲۵ محرم ۱۴۴۶ ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۴ ۰۳:۳۵ ۰۵:۱۲ ۱۲:۱۱ ۱۹:۱۰ ۱۹:۲۹ ۲۳:۲۲
۱۱ مرداد ۱۴۰۳ ۲۶ محرم ۱۴۴۶ ۱ اوت ۲۰۲۴ ۰۳:۳۶ ۰۵:۱۳ ۱۲:۱۱ ۱۹:۰۹ ۱۹:۲۸ ۲۳:۲۲
۱۲ مرداد ۱۴۰۳ ۲۷ محرم ۱۴۴۶ ۲ اوت ۲۰۲۴ ۰۳:۳۷ ۰۵:۱۴ ۱۲:۱۱ ۱۹:۰۸ ۱۹:۲۷ ۲۳:۲۲
۱۳ مرداد ۱۴۰۳ ۲۸ محرم ۱۴۴۶ ۳ اوت ۲۰۲۴ ۰۳:۳۸ ۰۵:۱۴ ۱۲:۱۱ ۱۹:۰۷ ۱۹:۲۶ ۲۳:۲۳
۱۴ مرداد ۱۴۰۳ ۲۹ محرم ۱۴۴۶ ۴ اوت ۲۰۲۴ ۰۳:۳۹ ۰۵:۱۵ ۱۲:۱۱ ۱۹:۰۶ ۱۹:۲۵ ۲۳:۲۳
۱۵ مرداد ۱۴۰۳ ۳۰ محرم ۱۴۴۶ ۵ اوت ۲۰۲۴ ۰۳:۴۰ ۰۵:۱۶ ۱۲:۱۱ ۱۹:۰۵ ۱۹:۲۴ ۲۳:۲۳
۱۶ مرداد ۱۴۰۳ ۱ صفر ۱۴۴۶ ۶ اوت ۲۰۲۴ ۰۳:۴۲ ۰۵:۱۷ ۱۲:۱۰ ۱۹:۰۴ ۱۹:۲۳ ۲۳:۲۳
۱۷ مرداد ۱۴۰۳ ۲ صفر ۱۴۴۶ ۷ اوت ۲۰۲۴ ۰۳:۴۳ ۰۵:۱۷ ۱۲:۱۰ ۱۹:۰۳ ۱۹:۲۲ ۲۳:۲۳
۱۸ مرداد ۱۴۰۳ ۳ صفر ۱۴۴۶ ۸ اوت ۲۰۲۴ ۰۳:۴۴ ۰۵:۱۸ ۱۲:۱۰ ۱۹:۰۲ ۱۹:۲۱ ۲۳:۲۳
۱۹ مرداد ۱۴۰۳ ۴ صفر ۱۴۴۶ ۹ اوت ۲۰۲۴ ۰۳:۴۵ ۰۵:۱۹ ۱۲:۱۰ ۱۹:۰۱ ۱۹:۲۰ ۲۳:۲۳
۲۰ مرداد ۱۴۰۳ ۵ صفر ۱۴۴۶ ۱۰ اوت ۲۰۲۴ ۰۳:۴۶ ۰۵:۲۰ ۱۲:۱۰ ۱۹:۰۰ ۱۹:۱۹ ۲۳:۲۳
۲۱ مرداد ۱۴۰۳ ۶ صفر ۱۴۴۶ ۱۱ اوت ۲۰۲۴ ۰۳:۴۷ ۰۵:۲۱ ۱۲:۱۰ ۱۸:۵۸ ۱۹:۱۸ ۲۳:۲۳
۲۲ مرداد ۱۴۰۳ ۷ صفر ۱۴۴۶ ۱۲ اوت ۲۰۲۴ ۰۳:۴۸ ۰۵:۲۱ ۱۲:۱۰ ۱۸:۵۷ ۱۹:۱۷ ۲۳:۲۳
۲۳ مرداد ۱۴۰۳ ۸ صفر ۱۴۴۶ ۱۳ اوت ۲۰۲۴ ۰۳:۵۰ ۰۵:۲۲ ۱۲:۰۹ ۱۸:۵۶ ۱۹:۱۵ ۲۳:۲۳
۲۴ مرداد ۱۴۰۳ ۹ صفر ۱۴۴۶ ۱۴ اوت ۲۰۲۴ ۰۳:۵۱ ۰۵:۲۳ ۱۲:۰۹ ۱۸:۵۵ ۱۹:۱۴ ۲۳:۲۳
۲۵ مرداد ۱۴۰۳ ۱۰ صفر ۱۴۴۶ ۱۵ اوت ۲۰۲۴ ۰۳:۵۲ ۰۵:۲۴ ۱۲:۰۹ ۱۸:۵۴ ۱۹:۱۳ ۲۳:۲۳
۲۶ مرداد ۱۴۰۳ ۱۱ صفر ۱۴۴۶ ۱۶ اوت ۲۰۲۴ ۰۳:۵۳ ۰۵:۲۵ ۱۲:۰۹ ۱۸:۵۳ ۱۹:۱۲ ۲۳:۲۳
۲۷ مرداد ۱۴۰۳ ۱۲ صفر ۱۴۴۶ ۱۷ اوت ۲۰۲۴ ۰۳:۵۴ ۰۵:۲۵ ۱۲:۰۹ ۱۸:۵۱ ۱۹:۱۰ ۲۳:۲۳
۲۸ مرداد ۱۴۰۳ ۱۳ صفر ۱۴۴۶ ۱۸ اوت ۲۰۲۴ ۰۳:۵۵ ۰۵:۲۶ ۱۲:۰۸ ۱۸:۵۰ ۱۹:۰۹ ۲۳:۲۳
۲۹ مرداد ۱۴۰۳ ۱۴ صفر ۱۴۴۶ ۱۹ اوت ۲۰۲۴ ۰۳:۵۶ ۰۵:۲۷ ۱۲:۰۸ ۱۸:۴۹ ۱۹:۰۸ ۲۳:۲۳
۳۰ مرداد ۱۴۰۳ ۱۵ صفر ۱۴۴۶ ۲۰ اوت ۲۰۲۴ ۰۳:۵۷ ۰۵:۲۸ ۱۲:۰۸ ۱۸:۴۸ ۱۹:۰۷ ۲۳:۲۲
۳۱ مرداد ۱۴۰۳ ۱۶ صفر ۱۴۴۶ ۲۱ اوت ۲۰۲۴ ۰۳:۵۸ ۰۵:۲۸ ۱۲:۰۸ ۱۸:۴۶ ۱۹:۰۵ ۲۳:۲۲