اوقات شرعی امروز شهر زاهدان
اذان صبح : ۰۴:۰۰ طلوع آفتاب : ۰۵:۱۷
اذان ظهر : ۱۱:۱۸ غروب آفتاب : ۱۷:۱۸
اذان مغرب : ۱۷:۳۵ نیمه شب شرعی : ۲۲:۳۹
اوقات شرعی ماهیانه شهر زاهدان
بمنظور مشاهده و محاسبه اوقات شرعی در بازه های زمانی دیگر یا شهرهای دیگر می توانید به صفحه محاسبه اوقات شرعی مراجعه فرمایید.
تاریخ تاریخ قمری تاریخ میلادی اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب شرعی
۱ مهر ۱۴۰۲ ۷ ربيع الأول ۱۴۴۵ ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۳ ۰۳:۵۷ ۰۵:۱۵ ۱۱:۱۹ ۱۷:۲۳ ۱۷:۳۹ ۲۲:۴۰
۲ مهر ۱۴۰۲ ۸ ربيع الأول ۱۴۴۵ ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۳ ۰۳:۵۸ ۰۵:۱۶ ۱۱:۱۹ ۱۷:۲۱ ۱۷:۳۸ ۲۲:۴۰
۳ مهر ۱۴۰۲ ۹ ربيع الأول ۱۴۴۵ ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۳ ۰۳:۵۸ ۰۵:۱۶ ۱۱:۱۸ ۱۷:۲۰ ۱۷:۳۷ ۲۲:۳۹
۴ مهر ۱۴۰۲ ۱۰ ربيع الأول ۱۴۴۵ ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۳ ۰۳:۵۹ ۰۵:۱۷ ۱۱:۱۸ ۱۷:۱۹ ۱۷:۳۶ ۲۲:۳۹
۵ مهر ۱۴۰۲ ۱۱ ربيع الأول ۱۴۴۵ ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۳ ۰۴:۰۰ ۰۵:۱۷ ۱۱:۱۸ ۱۷:۱۸ ۱۷:۳۵ ۲۲:۳۹
۶ مهر ۱۴۰۲ ۱۲ ربيع الأول ۱۴۴۵ ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۳ ۰۴:۰۰ ۰۵:۱۸ ۱۱:۱۷ ۱۷:۱۶ ۱۷:۳۳ ۲۲:۳۸
۷ مهر ۱۴۰۲ ۱۳ ربيع الأول ۱۴۴۵ ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۳ ۰۴:۰۱ ۰۵:۱۸ ۱۱:۱۷ ۱۷:۱۵ ۱۷:۳۲ ۲۲:۳۸
۸ مهر ۱۴۰۲ ۱۴ ربيع الأول ۱۴۴۵ ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۳ ۰۴:۰۱ ۰۵:۱۹ ۱۱:۱۷ ۱۷:۱۴ ۱۷:۳۱ ۲۲:۳۸
۹ مهر ۱۴۰۲ ۱۵ ربيع الأول ۱۴۴۵ ۱ اکتبر ۲۰۲۳ ۰۴:۰۲ ۰۵:۱۹ ۱۱:۱۶ ۱۷:۱۳ ۱۷:۳۰ ۲۲:۳۷
۱۰ مهر ۱۴۰۲ ۱۶ ربيع الأول ۱۴۴۵ ۲ اکتبر ۲۰۲۳ ۰۴:۰۲ ۰۵:۲۰ ۱۱:۱۶ ۱۷:۱۲ ۱۷:۲۹ ۲۲:۳۷
۱۱ مهر ۱۴۰۲ ۱۷ ربيع الأول ۱۴۴۵ ۳ اکتبر ۲۰۲۳ ۰۴:۰۳ ۰۵:۲۱ ۱۱:۱۶ ۱۷:۱۰ ۱۷:۲۷ ۲۲:۳۷
۱۲ مهر ۱۴۰۲ ۱۸ ربيع الأول ۱۴۴۵ ۴ اکتبر ۲۰۲۳ ۰۴:۰۴ ۰۵:۲۱ ۱۱:۱۵ ۱۷:۰۹ ۱۷:۲۶ ۲۲:۳۶
۱۳ مهر ۱۴۰۲ ۱۹ ربيع الأول ۱۴۴۵ ۵ اکتبر ۲۰۲۳ ۰۴:۰۴ ۰۵:۲۲ ۱۱:۱۵ ۱۷:۰۸ ۱۷:۲۵ ۲۲:۳۶
۱۴ مهر ۱۴۰۲ ۲۰ ربيع الأول ۱۴۴۵ ۶ اکتبر ۲۰۲۳ ۰۴:۰۵ ۰۵:۲۲ ۱۱:۱۵ ۱۷:۰۷ ۱۷:۲۴ ۲۲:۳۶
۱۵ مهر ۱۴۰۲ ۲۱ ربيع الأول ۱۴۴۵ ۷ اکتبر ۲۰۲۳ ۰۴:۰۵ ۰۵:۲۳ ۱۱:۱۵ ۱۷:۰۶ ۱۷:۲۳ ۲۲:۳۶
۱۶ مهر ۱۴۰۲ ۲۲ ربيع الأول ۱۴۴۵ ۸ اکتبر ۲۰۲۳ ۰۴:۰۶ ۰۵:۲۳ ۱۱:۱۴ ۱۷:۰۵ ۱۷:۲۲ ۲۲:۳۵
۱۷ مهر ۱۴۰۲ ۲۳ ربيع الأول ۱۴۴۵ ۹ اکتبر ۲۰۲۳ ۰۴:۰۶ ۰۵:۲۴ ۱۱:۱۴ ۱۷:۰۳ ۱۷:۲۰ ۲۲:۳۵
۱۸ مهر ۱۴۰۲ ۲۴ ربيع الأول ۱۴۴۵ ۱۰ اکتبر ۲۰۲۳ ۰۴:۰۷ ۰۵:۲۵ ۱۱:۱۴ ۱۷:۰۲ ۱۷:۱۹ ۲۲:۳۵
۱۹ مهر ۱۴۰۲ ۲۵ ربيع الأول ۱۴۴۵ ۱۱ اکتبر ۲۰۲۳ ۰۴:۰۸ ۰۵:۲۵ ۱۱:۱۳ ۱۷:۰۱ ۱۷:۱۸ ۲۲:۳۴
۲۰ مهر ۱۴۰۲ ۲۶ ربيع الأول ۱۴۴۵ ۱۲ اکتبر ۲۰۲۳ ۰۴:۰۸ ۰۵:۲۶ ۱۱:۱۳ ۱۷:۰۰ ۱۷:۱۷ ۲۲:۳۴
۲۱ مهر ۱۴۰۲ ۲۷ ربيع الأول ۱۴۴۵ ۱۳ اکتبر ۲۰۲۳ ۰۴:۰۹ ۰۵:۲۶ ۱۱:۱۳ ۱۶:۵۹ ۱۷:۱۶ ۲۲:۳۴
۲۲ مهر ۱۴۰۲ ۲۸ ربيع الأول ۱۴۴۵ ۱۴ اکتبر ۲۰۲۳ ۰۴:۰۹ ۰۵:۲۷ ۱۱:۱۳ ۱۶:۵۸ ۱۷:۱۵ ۲۲:۳۴
۲۳ مهر ۱۴۰۲ ۲۹ ربيع الأول ۱۴۴۵ ۱۵ اکتبر ۲۰۲۳ ۰۴:۱۰ ۰۵:۲۸ ۱۱:۱۲ ۱۶:۵۷ ۱۷:۱۴ ۲۲:۳۳
۲۴ مهر ۱۴۰۲ ۳۰ ربيع الأول ۱۴۴۵ ۱۶ اکتبر ۲۰۲۳ ۰۴:۱۰ ۰۵:۲۸ ۱۱:۱۲ ۱۶:۵۶ ۱۷:۱۳ ۲۲:۳۳
۲۵ مهر ۱۴۰۲ ۱ ربيع الثانی ۱۴۴۵ ۱۷ اکتبر ۲۰۲۳ ۰۴:۱۱ ۰۵:۲۹ ۱۱:۱۲ ۱۶:۵۵ ۱۷:۱۲ ۲۲:۳۳
۲۶ مهر ۱۴۰۲ ۲ ربيع الثانی ۱۴۴۵ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳ ۰۴:۱۲ ۰۵:۳۰ ۱۱:۱۲ ۱۶:۵۴ ۱۷:۱۱ ۲۲:۳۳
۲۷ مهر ۱۴۰۲ ۳ ربيع الثانی ۱۴۴۵ ۱۹ اکتبر ۲۰۲۳ ۰۴:۱۲ ۰۵:۳۰ ۱۱:۱۲ ۱۶:۵۳ ۱۷:۱۰ ۲۲:۳۲
۲۸ مهر ۱۴۰۲ ۴ ربيع الثانی ۱۴۴۵ ۲۰ اکتبر ۲۰۲۳ ۰۴:۱۳ ۰۵:۳۱ ۱۱:۱۱ ۱۶:۵۲ ۱۷:۰۹ ۲۲:۳۲
۲۹ مهر ۱۴۰۲ ۵ ربيع الثانی ۱۴۴۵ ۲۱ اکتبر ۲۰۲۳ ۰۴:۱۳ ۰۵:۳۲ ۱۱:۱۱ ۱۶:۵۱ ۱۷:۰۸ ۲۲:۳۲
۳۰ مهر ۱۴۰۲ ۶ ربيع الثانی ۱۴۴۵ ۲۲ اکتبر ۲۰۲۳ ۰۴:۱۴ ۰۵:۳۲ ۱۱:۱۱ ۱۶:۵۰ ۱۷:۰۷ ۲۲:۳۲